• Working with Japanese designer
 • Male or Female, age between 22-35 year
 • Bachelor’s degree in an Engineering (Mechanical, I

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบ ป.ตรี สาขาวิชา วิศวกรรมศาตร์ เครืองกล อุตสาหการ
 • Mechanical Engineer
 • ปฎิบัติงานที่นครปฐม

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ 2ปีขึ้นไป
 • อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์
 • ปวส. - ปริญญาตรี

19-Jul-17

 

Applied
 • ควบคุมกระบวนการผลิต
 • วางแผนการผลิต
 • มีประสบการณ์ผู้จัดการฝ่ายผลิต

18-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

17-Jul-17

 

Applied
 • จบ ป.ตรี สาขาวิชา วิศวกรรมศาตร์ เครืองกล อุตสาหการ
 • Mechanical Engineer
 • ปฎิบัติงานที่นครปฐม

16-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมดูแลระบบการทำงานของเครื่องจักร
 • เพศชาย อายุ 25-45 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

15-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

14-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไปสาขาช่างกล

14-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล