• Ensures the application of hygiene, safety
  • Handle and resolve all guest queries
  • Knowledge of relevant equipment, policies

23-May-17

 

Applied
  • ให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยในหน่วยงานก่อสร้าง
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • ปวส.หรือปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัย

15-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล