• Male, Thai national, aged 40 years old or above.
 • Bachelor's Degree or higher in Mechanical
 • At least 8 years’ experience

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22-35 ปี
 • ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร จป.เทคนิคขั้นสูง
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สำนักงาน

24-Mar-17

 

Applied
 • การจัดทำแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร
 • เพศ ชาย , หญิง 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานอนุรักษ์และจัดการพลังงาน

24-Mar-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-5 ปีขึ้นไป

23-Mar-17

 

Applied
 • วางแผนบริหารจัดการการผลิตน้ำ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 35
 • ควบคุมระบบประปา
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

23-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลในส่วนด้านความปลอดภัย
 • การศึกษาต้องจบสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ในสายงานโดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย / อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

20-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล