• Corporate Social Responsibility
 • Environmental Evaluations
 • Quality Assurance

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยหรือสาขาที่เกี่่ยวข้อง
 • มีความพร้อมในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
 • เคยผ่านงานจป. หน่วยงานก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปี

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 35
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป มีประสบการณ์ 1 - 2 ป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 35
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป มีประสบการณ์ 1 - 2 ป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น

25-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน(2กะ)
 • เพศ ชาย ไม่จำกัดวุฒิ
 • อายุ 18-55 ปี

21-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล