• Plant & Production process management
 • Engineering and overall operation background
 • TQM , ISO, Lean, Six Sigma

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's in Engineering
 • 21 - 28 years
 • Can work at Ayutthaya

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Productivity improvement and control operation
 • Design and develop production process & equipment
 • Mechanical/ Production/ Industrial Engineer

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years of plant manufacturing and process expert
 • Good Communication in English
 • Proven problem solving skills.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 5 years experience in seed production
 • University Degree in Agriculture or Sciences
 • Strong leadership and coaching skills

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Manage overall production activities and team
 • Able to manage team’s KPI
 • Coaching and approaching skills

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Diploma in Mech. or Elect. Engineering
 • 3 years experience in the Maintenance planning
 • Hands on experience in developing PM plan

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Diploma in Mech.or Elect. Engineering or Technical
 • 3 years experience in the Maintenance in Food
 • Hands on experience in using tooling management

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Male or Female
 • High Diploma, Civil Eng. or other related field
 • 0-3 years experience in structural design

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Engineering
 • At least 7 years of experience
 • Good command of English.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in CAPEX project management
 • 1 years of working experience in project managemen
 • Aggregates business

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, 25 years upwards
 • Degree in Electrical / Mechanical engineering
 • Good knowledge in ISO 9001, ISO 14001

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ซ่อมเครื่องและดูแลรักษาเครืองพื้นต่างๆของบริษัท
 • อื่นๆ เกี่ยวกับไฟฟ้าอิเล็กทรอนิค
 • ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย จบการศึกษาชั้น ปวส. ขึ้นไป
 • ซ่อมบำรุง เครื่องเล่นเกม ในสาขา
 • มีความละเอียดรอบคอบ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล IE
 • มีประสบการณ์สายงานวิศวกรรมไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามารถแนะนำเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้ลูกค้าเข้าใจได้

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย – หญิง อายุ 22-28 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัย
 • สามารถทำงานด้านความปลอดภัย ระบบป้องกันภัยต่างๆ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, Age 22-26 Years
 • Bachelor’s degree in Mechatronic, Mechanical
 • New graduation is welcomed

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา, ไฟฟ้า
 • แบบงานก่อสร้าง (BOQ)
 • จัดทำเอกสารตั้งเบิกงวดงาน

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 70k /เดือน

Applied

Technician 1 Position

Coast Company

เพชรบุรี

 • ปวช.-ปวส. ขึ้นไปสาขาไฟฟ้าช่างยนต์-เครื่องกล
 • มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of Engineering
 • Strong Leadership skills
 • Experience in HDD field preferred

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor / Master Degree in Technical Field
 • Setup and repair machines to meet MTTR
 • Supervise / Advise Technician

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • SPC, DOE knowledge is a plus
 • Bachelor’s degree in Engineering or related field
 • Experienced 5 years.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor/Master Degree in Electrical Engineering
 • Knowledge in suspension and HDD characteristic
 • A good command of English is required

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master Degree/PhD in Mechanical Engineering
 • Work using dynamic and vibration skills to Design
 • Problem solve and implement solutions

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 21 - 30 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • ป.ตรี วิทยาศาสตร์,วิศวกรรมศาสตร์ เคมี
 • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาต

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • degree or Master’s degree in Software Programming
 • C# Programming Skills; C++ Programming
 • Automation System Design; DOE

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Safety Officer PT17050509

PA & CA Recruitment Co., Ltd.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • Bachelor's degree in Occupational Health & Safety
 • Experience 1 year in Safety field
 • Managing and controlling whole safety jobs

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาอุตสาหการ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
 • มีประสบการณ์ในสายงาน Industrial Engineer

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree of Occupational Health and Safety
 • At least 5 years’ experience
 • Good skills in: communication skill in English

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปวส-ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล อิเล็คทรอนิกส์
 • ควบคุมเครื่อง CNC ขึ้นรูปชิ้นงาน

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Engineering
 • 3 years working experience working for procurement
 • Knowledge of engineering drawings and quality syst

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelors degree or equivalent experience
 • 3-5 years of operations / engineering experience
 • Experience in Automotive planning will be advantag

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Industrial Design, Mechanical
 • 2+ years’ experience in mechanical design
 • Ability to plan, schedule, co-ordinate

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • ริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาด้านอุตสาหรรม
 • มีความตั้งใจ เรียนรู้งาน , ซื่อสวัตย์ , ขยัน ,อดทน

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree or Master’s degree in Engineering
 • 7 years of work experience in concurrent product
 • Results must demonstrate an ability to build

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า ก่อสร้า
 • ควบคุมงานก่อสร้าง

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, Thai Nationality, 47-52 years old
 • Bachelor or Master degree in in Engineering
 • 5-10 years working experience of automotive

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • B.S. or M.S. degree in Mechanical, Electrical
 • 5-10 years Engineering experience
 • Solid understanding of Statistics, DOE

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 3 years of experience in Quality Assurance
 • Good communication skill
 • Able to communicate in English

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 0-5 years Engineering experience
 • B.Eng. or M.Eng. in Mechanical, Mechatronics
 • Manufacturing Process Design Knowledge

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Provide general administrative duties
 • Prepare raw data for engineering admin creates
 • Provide general administrative duties

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in any related field
 • Ability to understand machine process and product
 • Demonstrate good teamwork and interpersonal skills

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age 35 below.
 • BE/BSc in any Engineering or related field
 • Minimum of 2 years MRO/Materials management

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering.
 • Skills in supervising and training.
 • Good computer literacy such as MS office, CAD.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical Engineering.
 • 0-2 years of experience in Electrical maintenance.
 • Good command of English and computer literacy.

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Business administrative
 • 1+ year experience in warehouse management
 • Leadership skills

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Food science
 • 3+ year experience in fast moving consumer goods
 • 1+ year experience in warehouse management

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล