• Good Salary
 • International Company
 • Career Opportunity

52 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 3 – 5 ปี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ ไม่เกิน30 ปี
 • ปวช.,ปวส. สาขาอิเลคทรอนิกส์, ไฟฟ้า
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานช่าง

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Offshore , Installation , mechanical,construction
 • operations , schedule, Project , Manage, oil,gas
 • Logistics , Planning

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Law, Commercial , Legal ,Tenders, Project ,Oil
 • Investment , construction, industry, Attorney
 • Contract ,Bonds, Insurance , Offshore

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Thai Nationality only, Male, Age 30 years old up.
 • Holding a driving license.
 • Should have at least a basic command of English.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Construction, BIM, MEP and AEC technologies
 • Experience in Solution Selling preferred
 • Travelling in Industrial Estate

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

APPLICATION ENGINEER (Pump Products)

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • Mechanical, electrical or hydraulic background
 • 3-5 years relevant experience with pump products
 • Technical knowledge and skills in pump products

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or higher degree in Mechanical Engineer
 • 3 years of working experiences in Engineering
 • Work base Bangkok at Thai Gypsum building

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Process Improvement Engineer

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • 5 years’ experience on an industrial site
 • Process improvement experience
 • Be able to be mobile and open to missions abroad

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน

Applied
 • Develop new markets and maintain with customers
 • Good English, 1-3 years of experiences
 • Good personality and presentation skills,

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experience in design, marketing or sales.
 • Customer engagement with customer satisfaction
 • Market information intelligence

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • minimum of 1 year's experience in the building
 • Knowledge of HVAC, plumbing and or factory
 • Excellent verbal and written communication skills

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Chemical, Polymer, Marketing
 • Has experience in Sales/Marketing/Technical Sales
 • Developing strong relationships with account

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Construction Engineering, HVAC, plumbing
 • Mechanical Engineer License, Estimation
 • Autocad, Microsoft Office

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Construction Engineering, HVAC, plumbing
 • Mechanical Engineer License, Estimation
 • Autocad, Microsoft Office

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Metallurgical Engineering
 • Knowledge in Metallurgy and application
 • Good command of English

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Engineer

D SUBSIN HOLDING CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านเครื่องมือวัด
 • ช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการสื่อสาร

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Development Engineer

D SUBSIN HOLDING CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศชายอายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรม สาขา อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
 • มีความรู้เรื่องระบบ Network ,Cloud

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Ddegree in in Electrical, Electronics
 • Setup and prepare for seminars and tradeshows
 • Good command of English

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Specialist, Process Engineer

Pandora Production Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Study, anaylyze, improve production process
 • Apply lean process to improve production process
 • 1-2 years of experiences in manufacturing

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Aged over 45 years old.
 • Civil Engineering
 • 15 years’ experience in high building

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Application Engineer with 0-2 years experience
 • GPA 3.5/Electronic or Mechatronics Engineering
 • Strong computer and software programming skills

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน

Applied

วิศวกร

Future Engineering Consultants Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ
 • จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 2 years working experience in Sales
 • Knowledge in Gas or Materials will be advantage
 • No need to have own car and driver license

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือช่างได้
 • มีความรู้ในการซ่อมบำรุงรักษางานอาคาร
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านช่างฯ
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า,ระบบสุขาภิบาล
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือช่างได้
 • มีความรู้ในการซ่อมบำรุงรักษางานอาคาร
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, aged not over 30 years old.
 • Bachelor’s degree in in Electrical, Electronics
 • Good command of English.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Mechanical and Electrical
 • Data Center
 • Project Management

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

SERVICE ENGINEER

PRTR Recruitment and Outsourcing Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Degree of Engineering
 • 5 years’ experience in machine servicing
 • Able to travel and work extended hours

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SERVICE ENGINEER (BANGKOK BRANCH)

Alpha group Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Age between 23 – 30 years old or above
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Minimum 1-2 years in Service Engineer Role

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, Age between 30 - 50 yrs old
 • 5 years+ exp in Utility and Facility Management
 • Excellent command of English

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Finance Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Mining
 • Construction and Engineering project
 • Finance

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่ตำกว่า 25 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า / เครื่องกล
 • มีความสุขุมรอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุไม่ตำกว่า 25 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า / เครื่องกล
 • สามารถเขียน หรืออ่านแบบไฟฟ้าได้ดี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Integrity Engineer - Urgent!

MM Logistics Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Integrity Experience
 • Engineering Background
 • Fluent in English

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in after-sales services operations
 • Experience in manufacturing or packaging industry
 • Management and leadership experience

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Solar panel, renewable energy
 • Strong experience in PVsyst
 • Able to use Auto CAD professionally

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค
 • มีความซื่อสัตย์, รักในงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในสถานีบริการ
 • รับผิดชอบการขายของสถานีบริการ
 • ดูแลและตรวจสอบเงินสดที่ได้จากการขาย

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

PRODUCT MARKETING MANAGER

PRTR Executive Recruitment

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree in Electronics Engineering
 • Experience inaccess control system, building
 • Good command of English

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or above graduates in finance, engineering
 • Programming skills in VBA is a plus
 • Strong passion for investment and trading

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

System Assurance Coordinator

Fircroft (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • RAMS Coordinator
 • 2 years of experience in related
 • Good knowledge in EN 50126, EN 50128, IEC 61508

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Liaise with customers and manufacturers
 • Prepare Project Proposals, time frames, schedule
 • 5 yrs experience in Technical Project management

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Liaise with suppliers,manufacturers&internal dept.
 • Negotiate & agree technical project contract
 • 5 yrs experience in engineering project purchasing

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.- ปวส.
 • มีร่างกายแข็งแรง

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Expert Agronomist

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Producer of Fertilizer
 • agriculture and nutrient management
 • Overseas travel

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years’ experience in construction business
 • Keep purchasing data and filling documents
 • Search for new material, suppliers

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Mechanical engineering
 • 5years of experience in structural construction
 • Mechanical Engineer with Construction’s business

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล