• Bachelor degree in Electrical Power Engineering.
 • Well preventive maintenance plan & organize.
 • Knowledge of PLC programing is a plus.

22-Apr-17

 

Applied
 • Male, Age not over 40 years
 • Degree in Mechanical, Industrial Management
 • Good command of English and computer skill

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานซ่อมบำรุงรักษา อาคาร/ไฟฟ้า/ประปา
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซม

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีวุฒิภาวะและความรับผิดชอบสูง

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การควบคุมเครื่องจักรอย่างน้อย 3 ปี

21-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Knowledge in PLC Program Mitsubishi, Omron, Seimen
 • Can Design/Drawing electrical circuits in Machine
 • B.E. of Mechatronics, Electrical or related

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านระบบคุณภาพ ISO

21-Apr-17

 

Applied

Service Engineer (FA)

Vega Automation (2000) Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • เพศ ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี สาขาไฟฟ้า /อิเลคทรอนิค
 • มีความอดทน , ขยัน , ตั้งใจสูง , ซื่อสัตย์

21-Apr-17

 

Applied
 • Diploma in Electronics, Electrical
 • At least 1-2 years of experience in production
 • Willing to do shift work

21-Apr-17

 

Applied
 • บำรุงรักษาและตรวจซ่อมระบบไฟฟ้าโรงงาน
 • จัดทำแผนแก้ไขป้องกันและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ป.ตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง

21-Apr-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลในเรื่องความปลอดภัย
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21-40 ปี

21-Apr-17

 

Applied
 • วางระบบงาน Maintenance ทั้งระบบ
 • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า/เครื่องกล
 • ประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุง 5 ปี ขึ้นไป

21-Apr-17

 

Applied
 • วางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร
 • ควบคุมดูแล ซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้สามารถทำงานได้
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขาเครื่องกล

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี สาขาช่างกลโรงงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22- 35 ปี
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ ในตำแหน่งช่างยนต์
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมรถยนต์ เครื่องจักรกลหนัก

21-Apr-17

 

Applied

Admin-Store / ธุรการ-สโตร์

Pinsiam Co Ltd

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • เพศชาย อายุ 18 - 35 ปี
 • ปวช-ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ
 • มีความอดทนและขยัน มีมนุษสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

21-Apr-17

 

Applied
 • Experiences in Quality Assurance/ Quality Control
 • Bachelor of Industrial Engineering, Science
 • Knowledge in Quality Tools, SPC, MSA, ISO9001

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

VSL Academy Draftsman (ACD)

VSL (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Certificate in AutoCAD drafting
 • Diploma in engineering preferable
 • AutoCAD 3D and Solidworks knowledge preferable

21-Apr-17

 

Applied
 • Minimum 5 years’ experience in technical field
 • Good leadership
 • Flexible to work at night

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Electrical or Mechanical
 • > 3 years’ experience
 • Flexible to work at night

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Source and request for quotation
 • Define sourcing strategy and allocation
 • Co-operation in new part approval with team

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Assembly Engineer

Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.

เมืองปทุมธานี

 • Bachelor's degree in Electronic, Electrical
 • Design assembly process and standard work.
 • Documentation of ISO, ACE, 5S+Kaizen of section.

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Safety officer

Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.

เมืองปทุมธานี

 • Knowledge of ISO 9001, ISO4001
 • At least 1-3 year experience in safety job
 • Control and follow up Safety Patrol

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineer.
 • Basic knowledge of Air conditioner
 • Capacity confirmation, facility preparation

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Mold Engineer

Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.

เมืองปทุมธานี

 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineer
 • Support new mold testing and Sub-Assembly process
 • Quality & Productivity improvement

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจเช็คเครื่องจักรก่อนและหลังใช้งาน
 • แก้ไขปัญหาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอบำรุงรักษา
 • รวมทั้งจัดเตรียมอะไหล่เพื่อทำ PM

21-Apr-17

 

Applied

Design Engineer/วิศวกรออกแบบ

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Design
 • Air conditioner
 • Electrical Engineer

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality, Male or Female, at 30 to 35
 • Degree in Mechanical, Electrical,Electromechanical
 • Experience Switchboard/Switchgear over 8 years

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Engineering (Mechanical or Mechatronics)
 • At least 3 - 4 years’ experience in tire testing
 • Knowledge of PC skills, e.g. Microsoft Office

20-Apr-17

 

Applied

Assistant Manager/รองผู้จัดการ

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Male, Age 40 – 47 years, Thai Nationality
 • Degree in Engineering, Mechanical or Electrical
 • 10 years’ experience in maintenance function

20-Apr-17

 

Applied

Electrical Engineer/วิศวกรไฟฟ้า

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Thai nationality, Male or Female
 • Age between 30 - 40 years old
 • degree or higher in Electrical of Engineering

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • improvements to site EHS operations
 • reduce risk and promote the compliance
 • write and update site specific procedures

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • security operations
 • management of contract security personnel
 • reduce asset loss and/or risk of loss

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Electronic Engineering
 • Male, 27 – 35 years old
 • Minimum 3 year experiences

20-Apr-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Technical support,
 • CSAM, Dye & Pry, Thermal Stress Test results
 • ISO standard

20-Apr-17

 

Applied
 • Degree in Electrical or Mechanical Engineering
 • Experience in Equipment or Maintenance engineer
 • Has a skill in PLC, Cad drawing and six sigma

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience for QA, QC or QE function
 • Experience of Production engineer
 • Bachelor’s Degree in Eng. IE , PE , ME or Sciences

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Graduated in Industrial , Electrical , Mechanical
 • Have experience 5-10 years in Production of HDD
 • Good command in English

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • With at least 2~3 years software background
 • Optics background is an added advantage
 • Good communication skill in English

20-Apr-17

 

Applied

Safety Manager (Disaster Prevention)

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Disaster prevention
 • TOEIC
 • overseas business trip

20-Apr-17

 

Applied
 • Construction and Security Management
 • 10 years minimum experience from Community Mall
 • Shopping Mall or Retail Business Background

20-Apr-17

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Environmental Health and Safety management
 • safety regulation and standard
 • certificate of Safety professional as Thai safety

20-Apr-17

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพ กว. (ถ้ามี)
 • ตรวจสอบการจัดการพลังงาน
 • เขียนแบบ AUTO CAD

20-Apr-17

 

Applied
 • งานซ่อมบำรุง-งานตรวจสอบ Preventive Maintenance
 • จบ.ป.ตรี วทบ. อศบ. และวศบ.
 • มีความรู้เรื่องช่างไฟฟ้า

20-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • INSPECTOR และซ่อมบำรุง PM ในโรงงาน

20-Apr-17

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพ กว.(ถ้ามี)
 • งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าโรงงาน ,ดูแลระบบแรงสูง
 • มีความรู้เรื่องช่างไฟฟ้า

20-Apr-17

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงงานระบบอาคาร และโรงงาน ทั้งไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีใบขับขี่รถยนต์

20-Apr-17

 

Applied
 • 5 years of Engineering or related experience
 • continuous process improvement
 • Able to analyze data

20-Apr-17

 

Applied
 • Walk-In Interview
 • Saturday 18 June 2016
 • at SVI Bangkadi Industrial Park

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • industry experience of fiber optic module testing
 • Telcordia reliability testing Experience
 • Fluent in Thai and English

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล