• Elevator technology and plant technology
 • Experience in plastics machinery & equipment
 • 5 years experiences in service sales engineering

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Engineer PT17041804

PA & CA Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor's degree in Engineering
 • Average command of English
 • Salary plus other allowance

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree holder in Engineering
 • Minimum 15 years of Engineering Experience
 • Experience from Health Care/Hospitality Preferred

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Executive - Petroleum

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Chemical raw materials
 • Stream, Pump, Valve, Boiler to Petrochemical
 • Petroleum

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Autocad Draftman

ST Electronics (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree in Telecommunication
 • Strong experience in Autocad for M&E works
 • Support System Engineer for the drawing

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Work for multinational jewellery manufacturer
 • Managerial-level job in Bangkok, Thailand
 • Flexible working hours

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Drafter / Draftsman

Michael Page

กรุงเทพมหานคร

 • Leading US-based company
 • Collaborative working environment
 • Collaborative working environment

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

MECHANICAL ENGINEER

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • 5 years of mechanical work experience
 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering
 • Aged 27 - 35 years old. Thai nationality

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, age not over 35 years
 • Bachelor’s or Master degree in Mechanical
 • Current engineer license

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Country Engineer

Michael Page

กรุงเทพมหานคร

 • Leading US-based company
 • Collaborative working environment
 • Join a dynamic team with growth opportunities

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Process Engineer

Thai Mekki Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิผล
 • การทำงานตัวอย่าง และร่วมทำชิ้นงานตัวอย่าง
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 24 - 35
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ปฏิบัติหน้าที่งานด้านความปลอดภัยทั้งหมดของบริษัทฯ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • เพศชาย อายุประมาณ 28-35 ปี
 • ดูแลงานติดตั้งกระจก ฉากกั้นอาบน้ำ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/เพศหญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อง 2 ปีขึ้นไป
 • วางแผน, ควบคุมงานในแผนกให้ได้ตามแผนงาน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป
 • ซ่อมแซม และปรับปรุง
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาช่งไฟฟ้า

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างโครงการ
 • เพศชาย หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 21 - 35
 • ม.6 - ปวส.
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • University degree in Business Administration
 • Good command of spoken and written in Thai & Engli
 • Minimum 2 years’ proven sales experience

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Maintenance Engineer

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Aircon maintenance
 • Real Estate
 • Condominium

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Service Engineer (Mechanical)

JAC Recruitment Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Maintenance Engineer
 • Service Engineer
 • Mechanical Engineering

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2-5 years’ test application development
 • Experience in semiconductor or IC manufacturing
 • Familiar with C/C++, Java or other programming

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 4 years of experience in Furniture
 • Ability to analyse and solve problems
 • Strong collaboration and organizational skills

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงเกียวกับแอร์ (มีผู้สอนงานให้)
 • บางครั้งต้องเดินทางออกต่างจังหวัดได้
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลซ่อมทำรุงระบบไฟ ระบบน้ำดี-น้ำทิ้ง
 • ต้องเป็นผู้มีความรู้ครอบคลุมในเรื่องการช่าง
 • สามารถเสนอทางเลือกและวิธีซ่อมแซมได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 0-20 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. / ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดตั้งและซ่อมบำรุงตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ปวส ช่างไฟฟ้า,ช่างอิเลกทรอนิก
 • มีใบอนุญาติขับรถยนต์

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงระบบท่อน้ำมัน
 • ปวส ขึ้นไป สาขา เครื่องกล,ไฟฟ้า,
 • ทำงานด้านซ่อมบำรุงอื่นๆอย่างน้อย 2 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวส ขึ้นไป สาขา เครื่องกล,ไฟฟ้า
 • รักงานบริการ
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับรถ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เชื่อมท่อน้ำมันในสถานีบริการน้ำมันและโรงงาน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • ขับรถยนด้ได้จะได้รับการพิจารณาพิเศษ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบท่อน้ำมัน
 • ปวช. ปวส. สาขา เครื่องกล,ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 1 - 3 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดำเนินการซ่อมบำรุงตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า , เครื่องกล
 • จัดทำแผนการซ่อมและสรุปรายงานประจำเดือน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Construction Engineering, HVAC, plumbing
 • Mechanical Engineer License, Estimation
 • Autocad, Microsoft Office

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Project Engineer

Silicon Craft Technology Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Experience Year: 1-3 years
 • Experience with Project management
 • Experience in TS16949 is a plus.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Work for global specialists in F&B packaging
 • Great opportunities for career advancement
 • Build a rich and rewarding career

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

RF ENGINEER

Elabram Systems Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • RF Engineer
 • Bachelor's Degree or higher in Telecommunication
 • RF Optimization Technical site survey

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Construction Railway
 • Communication Systems design
 • installation, testing, Operation

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • learn the business with world-famous product
 • grow up as sales under strong commission system
 • work for the company which has share in market

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years working experience in Project Management
 • Support System Assurance Manager in all safety ass
 • electrical/electronic/communication or related eng

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Provide support to Corrosion Support team
 • Calculate % of actual corrosion inhibitor
 • Communicate with field personal

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree or higher degree in Civil
 • Highly motivated and enthusiastic
 • Computer skill in MS Office, Auto Cad is a must

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years exp in Project/Contruction Management
 • Bachelor Degree or Master in Civil Engineer
 • Strong in Building Renovation/ Excellent English

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

HVAC Maintenance

CIS ATALIAN (THAILAND) CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • HVAC Service
 • HVAC Technical
 • HVAC Maintenance

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assisting the Business Development Director
 • Identifying and developing solar projects
 • Monitoring & following up on the market evolution

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

AFTER-SALES SERVICE MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Being responsible for building
 • Creating new business opportunities by identifying
 • Identifying, analysing and understanding customers

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Cunsumer Electronics fixing / inspection
 • MS office for Excel, power point
 • Able to work at Warehouse in Sriracha area

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ENGINEERING MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Managing and developing an engineering
 • Managing the maintenance system; budgets
 • Coordinating and completing the project

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย 25 - 30 ปี วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ดูแลระบบอาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างดี

27-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล