Maintenance Technician

S.B. Furniture Industry Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • เพศชาย อายุระหว่าง 20 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงาน
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ประปา ระบบปรับอากาศ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Engineer

Logic Power Co., Ltd. (Head Office)

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Bachelor in engineering, science or any technical
 • Experience w/ renewable energy & energy management
 • Min. 2 years sales experience

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมกระบวนการผลิต

22-May-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์การทำงาน 2-5 ปี

22-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในการถอดแบบประมาณราคา
 • มีความสามารถในด้านภาษา

22-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • สามารถขับรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-May-17

 

Applied

PTS SALES ENGINEER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • 5 years of experience in bearing or industrial
 • Bachelor degree or above in Mechanical
 • Skilful with MS Office

22-May-17

 

Applied

CONTINUOUS IMPROVEMENT MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Thai nationality
 • Bachelor’s degree or higher in a relevant Engineer
 • 8+ years’ experience in manufacturing operations

22-May-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมยานยนต์
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

19-May-17

 

Applied
 • Direct liaison between product manager(s)
 • Execute project activities from the initiation
 • Generate engineering documentation packages

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน(2กะ)
 • เพศ ชาย ไม่จำกัดวุฒิ
 • อายุ 18-55 ปี

19-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี / โท วิศวกรรมเกษตร, จักรกลเกษตร,
 • ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลที่ใช้ในการเกษตร

19-May-17

 

Applied
 • Maintenance เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าอิเลคโทรนิค

19-May-17

 

Applied
 • ซ่อมเครื่องยนต์ รื้อและประกอบเครื่องยนต์ได้
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการซ่อมเครื่องยนต์
 • อายุ 20-35 ปี เพศชาย

19-May-17

 

Applied
 • เพศชาย /อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

19-May-17

 

Applied
 • ออกแบบ,เขียนแบบ,ตรวจสอบงาน,คุมงานติดตั้งเครื่อง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป เพศชาย , หญิง
 • ปริญญาตรี.ขึ้นไป มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)

19-May-17

 

Applied
 • อายุระหว่าง 25-40 ปี เพศชาย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี

19-May-17

 

Applied
 • เคลียร์ Spec ที่เกี่ยวกับการออกแบบกับฝ่ายผลิต
 • สามารถคำนวนวงจรสตาร์ทมอเตอร์
 • ออกแบบตู้ควบคุมไฟฟ้า รวมถึงการทำ Shop Drawing

19-May-17

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้า ช่างกลโรงงาน
 • มีประสบการณ์การดูแลรักษาเครื่องจักรในโรงงาน
 • มีความกระตือรือร้น มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลความปลอดภัยตามมาตรฐานงานติดตั้งทั้งระบบ
 • ตรวจตราและเฝ้าระวังพนักงานในหน่วยที่รับผิดชอบ
 • แนะนำวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่พนักงาน

18-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยหรือสาขาที่เกี่่ยวข้อง
 • มีความพร้อมในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
 • เคยผ่านงานจป. หน่วยงานก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปี

18-May-17

 

Applied

วิศวกรโยธา

S.T.K.CHINDAMAMEE CO., LTD.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • อายุ 28 -40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศกรรมโยธา
 • มีใบ กว. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

18-May-17

 

Applied
 • Handle day to day maintenance tasks
 • Supervise Teams of Technicians
 • Planning, review and writing maintenance reports.

18-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Provide maintenance service to Com & SCADA Dept.
 • Maintenance plan and prepare technical inspection.
 • Faults finding and providing rectifications.

18-May-17

 

Applied
 • strong Continuous Improvement / LEAN Manufacturing
 • Six Sigma, LEAN, Green Belt or Black Belt
 • Motors, blowers, electronic manufacturing

17-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Programmer / Application Support

Grand Homemart Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา การใช้งาน Application/Software
 • ใช้ภาษา VB.Net หรือ ASP.Net หรือ PHP (Framwork)ได้
 • ใช้ภาษา SQL ในการเข้าถึงข้อมูล เช่น Oracle

17-May-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

15-May-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

15-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล