• Processing concrete pre-cast production
 • Processing production of concrete reinforcement
 • Supporting the plant- / production manager

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขา อิเล็คโทรนิค
 • ตรวจสอบ ดูแล ระบบไฟฟ้า-อิเล็คโทรนิค

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. สาขา ช่างเทคนิค ,ช่างเชื่อม ,ช่างยนต์ ,ช่างกล
 • เพศ ชาย อายุ 20 - 45 ปี
 • ดูแลการใช้พลังงานไอน้ำ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี
 • ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต
 • มีความรู้เรื่องระบบ ISO 9001 , ISO 14000

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • รณรงค์กระตุ้น เพื่อลดอุบัติเหตุในการทำงาน
 • สำเร็จการศึกษาทางด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ด้านการ จป.วิชาชีพ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. สาขา ช่างที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง
 • มีความอดทน ขยันในการทำงาน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 28 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวช-ปวส สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

วิศวกร

PCS-NISSIN CO., LTD.

นครราชสีมา

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • มีความรู้ทางด้านอ่านแบบ Drawing

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงาน,
 • สามารถใช้เครื่องมือวัดได้ ไมโคร,เวอร์เนียร์
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

ENGINEER

PCS-NISSIN CO., LTD.

นครราชสีมา

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ป.ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • สามารถอ่านแบบ Drawing และเขียน Program ได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า หรือ อิเลกทรอนิกส์

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง , ชายอายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master’s degree and Ph.D in Engineering and Sci
 • 0-5 years experience in HDD manufacturing
 • Good command in English skills

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมเครื่องจักรผลิตท่อสแตนเลส
 • ชาย อายุ 20 -35 ปี
 • ม.6 - ปวส ในสาขา ช่างกลโรงงาน , ช่างเชื่อม

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ซ่อม-บำรุงไฟฟ้าในโรงงาน
 • เพศ - ชาย
 • ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Electrical, Mechanical
 • Arranging & following up on spare parts
 • Male

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ผลิตงานตามขั้นตอนที่กำหนด
 • เพศชาย-หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ป.6 ขึ้นไป

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ 20 -35 ปี
 • ควบคุมเครื่องจักรผลิตท่อสแตนเลส
 • วุติ ม.6 - ปวส

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมเครื่องกลึง CNC
 • เพศชาย
 • ปวช. - ปวส. สาขาเครื่องกลโรงาน

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงาน
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
 • ติดตั้ง ต่อวงจรระบบไฟฟ้าเครื่องจักร
 • ป.ตรี ขึ้นไป สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Project Manager - Road Construction (RLC - 2393)

RLC Recruitment Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • Road Construction, Road, Asphalt, Concrete, Road
 • Paving, วิศวกรโยธา, การก่อสร้างถนน
 • Road construction, Road, road , road, project,road

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน

Applied
 • Manage infrastructure construction project plans
 • Provide technical advice during the evaluation
 • Recommend for approval and/or to approve

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Aged over 35 years old
 • Bachelor’s Degree in Civil Engineering
 • 7 years’ experience in infrastructure construction

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Establish self-maintenance for machines
 • Initiate cost saving project in maintenance
 • maintenance strategy for balancing reliability

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • utility system
 • maintenance managment
 • facility & utility

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree graduate in Mechanical, Electrical
 • Experience in metal press industry
 • Strong interpersonal skill, communication

23-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor degree of Engineering or high vocational
 • 2-3 years in field of Stamping die maintenance
 • Have knowledge and skill of stamping die

23-Jan-17

 

Applied
 • Male, Bachelor's degree graduated in mechanical
 • Solid knowledge in design for progressive
 • Minimum 3 years work experience

23-Jan-17

 

Applied
 • Degree of Mechanical,Electrical
 • 30-35 Years old
 • experience 3-5 years in Facility Manufacturing

23-Jan-17

 

Applied

Industrial Engineer

Building Blocs Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • เพศชาย
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรเครื่องกล
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

23-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรเครื่องกล
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

23-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Electronics engineer
 • experience in support manufacturing
 • Design and implement circuit design

23-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor , Master and Ph.D in ME, EE, Computer, IE
 • 0 - 6 years experience
 • Good communication skills in English

23-Jan-17

 

Applied
 • มีความรู้ในงาน
 • มีความรับผิดชอบ
 • ละเอียดรอบคอบ

22-Jan-17

THB10k - 13k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี

21-Jan-17

 

Applied
 • Multinational company
 • Build a great career
 • High-Level managerial position

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนบริหาร ควบคุม ตรวจสอบงานก่อสร้าง ทีมงาน
 • บริหารต้นทุนการดำเนินงานให้อยู่ภายในงบประมาณ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์และความรู้ในด้านงานขนส่ง

20-Jan-17

 

Applied
 • ปฏิบัติงานด้านงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส. สาขา เครื่องกล เทคนิคการผลิต

20-Jan-17

 

Applied
 • งานซ่อมบำรุงทั่วไปและงานสาธารณูปโภค
 • ประสบการณอย่างน้อย 1 ปี
 • ตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร

20-Jan-17

 

Applied

DEPUTY COO (ENERGY BUSINESS)

PRTR Recruitment and Outsourcing Thailand

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • Bachelor’s Degree in Industrial Engineering
 • Fluent in English
 • Having experience in formulating policy

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

MAINTENANCE MANAGER (BASED IN NORTHEAST OF THAILAND)

PRTR Recruitment and Outsourcing Thailand

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • 5 years’ experience in engineering management
 • Bachelor’s or Master’s in Mechanical Engineer
 • Good service mind and have a sense of urgency

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in related field
 • Experience working at a management level
 • Supporting procurement initiatives for the company

20-Jan-17

 

Applied
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมงานไฟฟ้าในโรงงาน
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-40 ปี
 • ดูแลงานไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • มีประสบการณ์ทางด้านโฟร์แมน
 • ประจำทีเขาใหญ่ มีที่พักให้

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Mechatronics, Mechanical, Electrics Engineering
 • Minimum 3 years experience
 • Have experience in HDD industry is advantage.

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล