Material Planner - Electronics

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • International Electronic sensor company
 • Material Planner
 • Manufacturing background

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Weller Electronics
 • Electronic Engineering or related major
 • Work from home

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ28-30 ปี
 • ปริญญาตรีการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ MS office , Autocad , Solid Work

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีขึ้นไป
 • เขียนแบบงานเครื่องกล
 • ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบสูง

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Project Manager

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 3-4 years in elevator/ construction engineering
 • University graduate in Mechanical / Electrical
 • Be capable of working with and within a large team

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

CAD DESIGNER

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree or higher in Architecture
 • 3 years of experience in construction architecture
 • Have abilities in structural design and drawing.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, Thai nationality
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering
 • Minimum 3 years of experience

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales Lead
 • Support deal negotiation
 • Create sales campaign strategy

13 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี
 • ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Mechanical Engineer
 • 2 years of experience, and good engineering knowle
 • Can be working in the site and be able to trave

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality Male / not over 35 years old.
 • 2 years of experience, in electrical design.
 • Can be working in the site and be able to travel

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fabric Care , Electronic , Hardware , Software
 • implementation ,modularization , electronics
 • HA/VA/TD ,customer,Electronic Engineering

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male only, age 25-35 years old
 • 1-3 years experience in Automation field
 • Good Eng / Have own Car&license

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male only, age 25-35 years old
 • 1-3 years experience in Automation field
 • Good Eng / Have own Car&license

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Japanese Speaking
 • Salary 80-120K
 • Bangkok

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • สามารถขับรถได้อย่างปลอดภัย
 • รถยนต์มีอายุการใช้งานไม่เกิน 10 ปี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Site Engineer

ABB Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s or Master’s degree in Electrical
 • 1-3 years of experience in Power System
 • Preferably in service field or installation work

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering Mechanical
 • Provide coaching/counseling to foreman.
 • Very Good English communications

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

AFTER-SALES MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Develop and manage the after-sales services team
 • More than 8 years of technical work experience
 • Academic background in Mechanical or Industrial

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Project Manager

Vinarco Services (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • 3-4 years in elevator / construction project
 • Graduated in Mechanical / Electrical Engineering
 • Good English communication skills

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนงาน ควบคุมดูแลงานด้านระบบไฟฟ้า, ประปา
 • ควบคุมงานติดตั้งให้ได้มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ
 • ควบคุมดูแลผู้รับเหมาย่อย

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางด้านวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ในการประมูลงานก่อสร้าง 10 ปีขึ้นไป
 • ยื่นซองประมูลงานก่อสร้าง

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดตามข่าวโครงการประกวดราคา
 • คัดเลือกโครงการที่น่าสนใจ
 • จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นประมูลและติดตาม

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
 • วางแผนงานก่อสร้างและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผน
 • ประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างอาคาร 8 ชั้นขึ้นไป

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

QC Manager

GNR8 Manpower Solutions (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Thai Nationality only
 • Bachelor or Master Degree in Pharmaceutical
 • 8+ years’ experience in Pharmaceutical industry

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมงานระบบ
 • M&E
 • site engineer ,estimate

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SENIOR SALES ENGINEER

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Male or female, Thai nationality
 • Age between 25-35 years old
 • 3 years of experience as a Sales Engineer

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Vocational qualification in mechanical engineering
 • Good hands-on capabilities
 • Selling experience is a plus

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 25-35 years old
 • Bachelor degree in any engineering
 • 2-5 years working experience in design engineer

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย
 • อายุ 22 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • แก้ไขระบบไฟฟ้าบริษัทได้
 • ระดับการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี
 • อายุ 18 - 35 ปี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานที่ต่างจังหวัดได้

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการซ่อม
 • ฟังและอ่านภาษาอังกฤษ
 • บุคลิกภาพดีรักงานบริการมีความอดทนสูง

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Chemical Engineering
 • Work and deal with Japanese boss.
 • Take care and follow up the customers.

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เขียนแบบงานระบบอย่างหนึ่งอย่างใด
 • ระบบปรับอากาศ (AC)
 • ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง (SN&FP)

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 - 40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, หรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารจัดการงานติดตั้งงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง
 • ประสานงานกับโฟร์แมน ถึงแผนงานต่างๆ
 • จ่ายงาน และควบคุมการทำงานของโฟร์แมน และผู้รับเหมา

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 27 - 35 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ตรง ทางด้านช่างไฟฟ้า , ประปา , สุขาภิบ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Marketing Engineer

Vinarco Services (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor in Engineering
 • Good in English skills
 • Managing multiple projects/ tenders

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขา ไฟฟ้า อิเลคทรอนิค
 • มีประสบการณ์งานเดินสายไฟ ติดตั้งระบบไฟฟ้า
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master or Bachelor’s degree in supply chain
 • 2 years of supervisory experience in supply chain
 • Excellent command of English

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • SAP
 • International Food manufacturer
 • Strong in Planning

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Rolling Stock Engineer

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Railway
 • Rolling Stock
 • Signaling

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล