MAINTENANCE MANAGER (BASED IN NORTHEAST OF THAILAND)

PRTR Recruitment & Outsourcing

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • 5 years’ experience in engineering management
 • Good understanding of utility plant equipment
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Mechanical

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป (ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดตั้ง,และซ่อมบำรุง Internet AIS Fibre ให้ลูกค้า
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • พ้นภาระทางทหารแล้ว

25-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 - 25 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา อิเล็กทรอนิกส์ / แมคคาทรอนิกส์
 • สามารถออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Schematic)ได้

25-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขา อิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถวิเคราะห์ปัญหาในงานที่ทำได้

25-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขา อิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถเรียนรู้ และทำความเข้าใจในงานที่ทำได้

25-May-17

 

Applied

Electrical Engineer

GOLDWIND INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • wind energy
 • wind turbine
 • wind farm

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้าเครื่องกล
 • เพศชาย อายุ 21-30 ปี
 • มีจิตใจรักการให้บริการ และพร้อมที่จะเรียนรู้

23-May-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • สามารถปฏิบัติงานในจังหวัดขอนแก่นได้

19-May-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • สามารถปฏิบัติงานในจังหวัดขอนแก่นได้

19-May-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ : 20-30 ปี
 • ปวช.-ปวส.ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์
 • แก้ไขปัญหา มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

18-May-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ : 20-30 ปี
 • ปวช.-ปวส.ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน

18-May-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ : 20-30 ปี
 • ปวช.-ปวส.ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์
 • ติดตั้งสายสัญญาณและอุปกรณ์

18-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • ควบคุมและดูแลอะไหล่และทรัพย์สินของบริษัท
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า อิเล็คฯ

17-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล