• Experience in Logistics / Transportation.
 • Able to operate in Shift Work schedule.
 • Good command of English

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป (ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

26-Jun-17

 

Applied
 • เช็ค ตรวจสอบ ซ่อมแซม ยนต์เล็ก เช่น เครื่องสูบน้ำ
 • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงรถยนต์ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • บันทึกลงประวัติงานซ่อม รถยนต์ เครื่องจักรกลหนัก

26-Jun-17

 

Applied
 • ติดตั้ง,และซ่อมบำรุง Internet AIS Fibre ให้ลูกค้า
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • พ้นภาระทางทหารแล้ว

24-Jun-17

 

Applied
 • Diploma’s or Bachelor’s Degree in related field
 • Minimum 2-3 years relevant experiences
 • Steel business background would be advantage

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีใจรักบริการ
 • ขับรถยนต์ได้
 • ปวส. ขึ้นไป

22-Jun-17

 

Applied
 • หากจบช่างยนต์มาจะพิจรณาเป็นพิเศษ
 • ขับรถยนต์ได้
 • ปวส. ขึ้นไป

22-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • ชายหรือหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป (ผู้ชายผ่านการเกณฑ์)
 • มีประสบการณ์ด้านการเคาะตัวถังรถยนต์ 1 ปีขึ้นไป

22-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • สามารถปฏิบัติงานในจังหวัดขอนแก่นได้

22-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • สามารถปฏิบัติงานในจังหวัดขอนแก่นได้

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

22-Jun-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

22-Jun-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย ไม่มีภาระผูกพันทางทหาร
 • ประสานงานระหว่างบริษัทฯกับโรงเรียนในโครงการ
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี

21-Jun-17

 

Applied
 • สามารถเขียน Auto CAD
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรทุกสาขา

21-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • สามารถเชื่อมได้ทั้งอาร์กอน (S304) และอาร์ก
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี

19-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับงานไม้ ตัด-ประกอบชิ้นส่วน
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี

19-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • ควบคุมและดูแลอะไหล่และทรัพย์สินของบริษัท
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า อิเล็คฯ

19-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล