• Experiences in Quality Assurance/ Quality Control
 • Bachelor of Industrial Engineering, Science
 • Knowledge in Quality Tools, SPC, MSA, ISO9001

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ช่วยติดตามความกาวหน้าของงาน ปัญหา
 • ทำการออกแบบ รวมถึงรายการคำนวณให้ถูกต้องตามข้อกำหนด
 • ช่วยตรวจสอบข้อกำหนดแบบ รวมถึงรายงานการคำนวณ

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Selling company products
 • Male, aged 28-35 years old.
 • 4 years of sales experience in B2B for industrial.

18-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล
 • เพศ ชาย อายุ 24-30 ปี
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

18-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล
 • เพศ ชาย /อายุ 27-35 ปี
 • เป็นคนสัญชาติไทย , สามารถใช้ภาษาอังกฤษ

18-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล