Mechanical Engineer

B.Grimm

เมืองปทุมธานี

 • เพศชาย วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบำรุงรักษา
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านโรงไฟฟ้า, โรงกลั่น

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • านก่อสร้างตามแบบที่ได้รับ
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างเช่นงานปูน

24-Apr-17

 

Applied

Service Engineer (FA)

Vega Automation (2000) Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • เพศ ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี สาขาไฟฟ้า /อิเลคทรอนิค
 • มีความอดทน , ขยัน , ตั้งใจสูง , ซื่อสัตย์

21-Apr-17

 

Applied
 • วางระบบงาน Maintenance ทั้งระบบ
 • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า/เครื่องกล
 • ประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุง 5 ปี ขึ้นไป

21-Apr-17

 

Applied
 • วางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร
 • ควบคุมดูแล ซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้สามารถทำงานได้
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขาเครื่องกล

21-Apr-17

 

Applied

Safety Manager (Disaster Prevention)

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Disaster prevention
 • TOEIC
 • overseas business trip

20-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล