• Ensure machine and utilities are capable to run
 • Maintenance program for Facility & Utility systems
 • Trouble shooting when systems fail

21-Jul-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป
 • สามารถเชื่อมเหล็กได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปี

17-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
 • สามารถซ่อม บำรุงรักษาเครื่องจักร

17-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล