• Candidate with helicopter experience is a plus
 • Good command of both written and spoken English
 • Must hold a Thai DCA engineer license

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Group insurance
 • Medical examination yearly
 • Bonus

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong experience in mechanics and electronics
 • Good command of English
 • Male or female, Thai nationality

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male only, age 22-27
 • 0-4 years experience in Service Engineer
 • Able to work in Oversea

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Electrical Engineer
 • Industrial engineer
 • Electronic Engineer

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลด้านการซ่อมบำรุงรักษารถ คอนกรีตปั๊ม
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 30 - 35
 • ปวส. - ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 4 - 5 ปีขึ้นไป

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์รถ 10 ล้อ และ 12 ล้อ
 • ประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี ทางด้านเครื่องยนต์

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป
 • วางแผนการทำงานให้พนักงานจัดส่งในทีม
 • บริหารทีมงานการจัดส่งให้เป็นไปตามเป้าหมาย

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • technical service, technical solution
 • sanitary, wellness, piping, building, installation
 • Good Command in English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • degree in Electrical or Instrument
 • experience in maintenance work 2 as least
 • Ability to writing and reading in English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Mechanical, Electrical and Machatronics
 • 5 years experience in service engineer
 • Be able to travel upcountry and abroad

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor 's degree in Mechanical, Electrical
 • Have experience maintenance of Robot & CNC
 • Field service at customer.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ซ่อมเครื่องจักรในแผนกต่าง ๆ
 • เคยปฏิบัติงานในโรงงาน ด้านการซ่อมเครื่องจักร
 • รักษาเครื่องมือ อุปกรณ์การซ่อมบำรุง

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 28 - 35 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาวิชาที่ต้องการ เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการประกอบและติดตั้งปั๊ม

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประกอบปั้ม / ทดสอบปั้ม
 • บำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน
 • เพศ ชาย อายุ 21 - 30 ปี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Group insurance
 • Medical examination yearly
 • OT , Bonus

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male only, age around 25-35 years old
 • Exp.in Service Engineer,Maintenance,Repair Machine
 • Graduated in Electronics or Mechatronics

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีใบประกอบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • มีความรู้ด้าน MS Office , Auto CAD

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or female, Thai nationality
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering
 • Experience in CNC machines, mechanics

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิเคราะห์อาการเสียของเครื่องมือ
 • มีความสามารถในการซ่อมเครื่องมือลม
 • ซ่อมบำรุงเครื่องมือช่างต่างๆ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male only, age not over 27 years old
 • New grad from Mechanical engineer is welcome
 • Hold a valid driving license

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • to work with a big, stable and global organization
 • to utilize your engineer skill
 • Attractive bonus and benefit

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกติดตั้งเครื่องมือ
 • อายุ 20-30ปี
 • ปวช.-ป.ตรี ไฟฟ้ากำลัง หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ซ่อมเครื่องมือทางด้านจักษุแทพย์
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป
 • อนุปริญญาตรี ( ปวส .) ขึ้นไป สาขาอิเลคโทรนิค

23-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • รับแจ้งซ่อม วางแผนนำรถเข้าซ่อม ตรวจสอบสภาพรถ
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

23-Jul-17

 

Applied
 • Technical Knowledge of Industrial Equipment
 • Measuring,Machine,Maintenance Tools
 • Execute operation and maintenance training

23-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย อายุ35ปีขึ้นไป
 • รับผิดชอบการวางแผน การควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ ซ่อมบำร
 • รับผิดชอบการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า

23-Jul-17

 

Applied
 • ซ่อมเครื่องยนต์ รถยี่ห้อ TOYOTA
 • เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป

23-Jul-17

 

Applied
 • 5 years of experiences in Facility Management
 • Exp in M&E, Electrical/Mechanical Functions
 • Degree in Electrical, Mechanical, related field

23-Jul-17

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

23-Jul-17

 

Applied
 • Age not over 27 years old
 • Degree in Mechanical, Electrical, Electronics
 • Good English Communication;New Graduate is welcome

22-Jul-17

THB35k - 45k /เดือน

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี/ปวส.ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล
 • ยินดีรับทั้งนักศึกษาจบใหม่และผู้มีประสบการณ์
 • มีการฝึกอบรม ช่างเทคนิค16000 ขึ้นไป ประกันสังคม

21-Jul-17

 

Applied
 • Service Engineer
 • Maintenance Engineer
 • Petrochemical / Refinery/Oil & gas / Pulp&Paper

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command in English
 • Using computer design software, CAD, Drawing and
 • Have driving license and able to travel regularly

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปวช.-ปวส.สาขาเครื่องกล

21-Jul-17

 

Applied
 • Min 2 years’ experience in Printing Service
 • Printing Field, WFIP
 • Good Eng

21-Jul-17

 

Applied
 • Male only, age 25-35 years old
 • 1-3 years experience in Automation field
 • Good Eng / Have own Car&license

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male only, age 25-35 years old
 • 1-3 years experience in Automation field
 • Good Eng / Have own Car&license

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ได้ประสบการณ์ดูงานสถานที่ต่าง ๆ ของลูกค้า
 • มีโบนัส ตามความสามารถ
 • ปรับเงินเดือนตามความสามารถ

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิป4. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านศูนย์อู่สีย่างน้อย 1ปี

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช-ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านศูนย์บริการมรถยนต์ใหม่ 1ปีขึ้นไป
 • สามารทำงานในวันอาทิตย์ได้

21-Jul-17

 

Applied
 • maintenance experience in feed mill factory
 • feed mill machine knowledge very well
 • Offer the after-sales service to our Customers

21-Jul-17

 

Applied
 • Challenging opportunity on new exciting projects
 • Savviness in electrical and electronics
 • Earn a great opportunity on a rewarding career

21-Jul-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เดินระบบไฟฟ้าและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทั่วไป
 • ปวช. ขึ้นไป
 • เพศชาย อายุ 18 - 35 ปีขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
 • ดูแลระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ และบำรุงซ่อมแซม
 • ชาย อายุ 18-45 ปี ปวช - ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่าง

21-Jul-17

 

Applied

Rolling Stock Engineer

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Railway
 • Rolling Stock
 • Signaling

21-Jul-17

 

Applied
 • Male/Female with Bachelor's Degree in Engineering
 • 2-3 years’ direct sales experience in Oil & Gas
 • Good cooperation skills and strategic planning

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ซ่อม ปรับปรุง งานร้านสาขาซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
 • วุฒิ ม.6, ปวช., ปวส. สาขาไฟฟ้า
 • เพศชาย อายุ 20-28 ปี

21-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล