• automation
 • design
 • machine

44 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree or Master's degree in Mechanical Engineer
 • 5 years of work experience in manufacturing
 • Good command in English skills

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Age 25-35 years old.
 • Bachelor's Degree in Engineering.
 • Control New Product

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 - 35 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ควบคุมกระบวนการผลิตงานเชื่อม

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือ จบหลักสูตร รักษาดินแดน

26-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

CAD/CAM

K R Kanagata Co Ltd

อยุธยา

 • อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือ จบหลักสูตร รักษาดินแดน

26-Feb-17

 

Applied
 • ทำเอกสารอินวอยส์-แพ๊คกิ้งลิสต์
 • ทำบุ๊คกิ้ง
 • แพลนตู้เข้าโรงงาน

24-Feb-17

 

Applied
 • Experience in molding injection,thermoforming tray
 • Knowledge in SPC , DOE and FMEA.
 • Good command in English.

24-Feb-17

 

Applied
 • 3years working experience as Engineer Manager
 • A Thai citizen. Male
 • ดูแลรับผิดชอบงานฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิต
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 25 ถึง 35 ปี
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง

23-Feb-17

 

Applied
 • Degree qualified in engineering
 • Experience in integration of Automatic Test
 • 4 years within a Electronics manufacturing

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Mechanical, Electrical
 • Experience working in the HDD, electronics
 • Familiarity with LEAN principles

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum with 5 years related
 • Experience in managing a tool room
 • Bachelor degree in Engineering or related field

23-Feb-17

 

Applied
 • A degree engineer in mechanical, production
 • Experienced 2-8 years
 • Process engineers, yield improvement and process

22-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in industrial Technology
 • 3 years experience in production section
 • Monitoring daily machine out-put

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Machining Engineering
 • To understand customer drawing
 • To set up Fixture in CNC machine

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย (เท่านั้น) อายุ 28 -35 ปี
 • ปวส - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • ทักษะด้านการวางแผนงาน และการสอนงาน

22-Feb-17

 

Applied
 • Knowledge in Process or Production Engineering.
 • To performing Prototype sample
 • Conduct Process Transfer to Operation

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-3 ปี ด้านงานกระบวนการชุบโลหะ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป มีความรู้ด้านเคมี
 • ประสานงานกับฝ่ายคุณภาพและฝ่ายผลิต

22-Feb-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านการผลิตในโรงงาน
 • มีใบประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมวิชาชีพ (กว.)
 • สามารถเข้ากะและทำโอที ได้

22-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Welding Engineer,Mechanical
 • Welding production control system.
 • Control law relating to industrial and ISO system

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Science or Relateed filed
 • 3-5 years experiences in ISO or Safety is preferre
 • Knowledge in ISO9000 ,ISO/TS16949, ISO14001

22-Feb-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1-3 ปี ด้านโรงงานอุตสาหกรรม
 • ปวส ขึ้นไป มีความรู้ด้านเคมี
 • ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์และพัฒนางานชุบโลหะ

22-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering or related field
 • 5 years in management quality control.
 • Good command in English

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in related Engineering
 • Statistical analysis skill (SPC, DOE, FMEA)
 • A good command of English is required

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 - 7 years’ experience in manufacturing engineer
 • Experience PLC programming
 • Familiar with Engineering practices

21-Feb-17

 

Applied
 • Male / Female, age 37 - 45 years old
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Chemical
 • 12 years experience in produnction management

20-Feb-17

 

Applied
 • Male, age 36 years up
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Mechanical
 • 12 years experience in facility & utility

20-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล