• Assist project manager to coordinate for project
  • Assist in coordinating and providing training
  • Assist and coordinate to enhance protecting

23-Mar-17

 

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาศาตร์ทุกสาขา
  • สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว พร้อมเปิดรับสิ่่งใหม่ๆ
  • หากมีประสบการณ์ด้านปรับคุณภาพน้ำจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล