• At least 3 years experiences in warehouse/logistic
  • Set up and implement safety system
  • Degree in Public Health, Science

21-Jun-17

 

Applied
  • ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
  • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าทางด้านวิทยาศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านห้องปฏิบัติการ

20-Jun-17

 

Applied
  • วิเคราะห์อันตราย ประเมินความเสี่ยง
  • จป.วิชาชีพ
  • ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย

18-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล