• Bachelor in Industrial Engineer, Chemical Engineer
 • 5-7 years prefer in production in steel industry
 • Computer literacy (Ms. Office)

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ปฏิบัติงานที่สำนักงาน จ.ฉะเชิงเทรา
 • อายุ 26-32 ปี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย /สรรหาอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี

22-Feb-17

 

Applied
 • ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย /สรรหาอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี

22-Feb-17

 

Applied
 • รับเฉพาะผู้ชายเท่านั้น อายุไม่เกิน 28 ปี
 • ต้องมีประสบการณ์เรื่องระบบบำบัดน้ำเสีย 2 ปีขึ้นไป
 • ไม่รับนักศึกษาจบใหม่

18-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล