• Male or female, aged over 35 years old
  • Master’s Degree in Chemistry, Food Science
  • 5 years’ experience in people management

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Male or female, aged over 30 years old
  • Master’s degree/ Ph.D. in Chemistry, Food Science
  • 5 years’ experience doing Research & Development

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Chief Executive Officer (CEO)

Global Woodchip Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

  • จบการศึกษาป.ตรี หรือโท ด้านบริหารงานวิจัยและพัฒนา
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารอย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานวิจัยพันธุ์พืช

24-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล