• 3 years of extensive working experience
  • Bachelor Degree or higher in Business Admin
  • Fluent in English and basic of Computer Literacy

23-Jan-17

 

Applied
  • ศึกษา วิจัย ความต้องการของตลาด
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด/การขาย อย่างน้อย 1 ปี
  • ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์

23-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล