QMR

B.K.J ENGINEERING CO., LTD.

เพชรบุรี

  • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านวิศวกรรมศาสตร์
  • ประสบการณ์ในตำแหน่ง ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
  • จัดทำและทบทวนเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ

21-May-17

 

Applied
  • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ 3 - 5 ปี การวางแผน, วางไลน์การผลิต
  • ควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย

17-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล