• Male or Female, Age 18 up
  • Master or Bachelor’s Degree in Food Science
  • More 3 years of experience in Food Factory of RD

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • -มีความรู้ในด้านการใช้สารอินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตร
  • -สามารถเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ได้
  • -ควบคุมการผลิตสินค้าป้องกันกำจัดศัตรูพืช

18-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล