• motorcycle factory type bicycle plastic management
 • organize management company management
 • bicycle factory

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 10 years' experience in food industry
 • Bachelor's degree in Food Science and Technology
 • Thorough knowledge of GMP, HALAL and HACCP

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

22-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • วางแผนควบคุมการทำงานของพนักงานในแผนก
 • สอนงานและอบรมพนักงานในแผนก

22-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • จัดทำเอกสารระบบ GMP อย่างน้อย 1ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

22-Jul-17

 

Applied
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพ
 • มีประสบการณ์ด้านทางฝ่ายผลิตมา 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านระบบ HACCP,GMP

22-Jul-17

 

Applied
 • บริหารจัดการการทำงานของผู้จัดการแผนก
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

22-Jul-17

 

Applied
 • ควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพ
 • ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป

22-Jul-17

 

Applied
 • ควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิต
 • ปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาการผลิต
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป

22-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ผ่านการอบรมกฏหมาย GMP และ HACCP

22-Jul-17

 

Applied
 • ควบคุมงานการผลิต การจัดการ และพนักงาน
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

22-Jul-17

 

Applied
 • ดูแลควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามที่กำหนด
 • ดูแลควบคุมเครื่องจักรในการผลิต
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

21-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineer or relate
 • Experience in Industrial Management 3 year
 • Good command in English.

21-Jul-17

 

Applied
 • ควบคุมงานวางแผนการผลิต
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
 • ควบคุมงานวางแผนการผลิต
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 - 45 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมการผลิต / อุตสาหการ
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
 • 10 years experience of Supply Chain Management
 • Degree or higher in Supply Chain Management
 • Managing a wide range of manufacturing elements

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อยู่ใน line ผลิต
 • ชาย/หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์

19-Jul-17

 

Applied
 • ม.6 ขึ้นไป
 • ดูแลเทคนิคการผลิต
 • เข้าใจการทำงานของเครื่องจักร

18-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล