• Bachelor / Master degree in Finance / Accounting.
  • ERP systems, knowledge of JDE
  • Good English communication and interpersonal skill

20-Jan-17

 

Applied
  • อายุระหว่าง 25 - 30 ปี
  • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชีบริหาร ด้านบัญชีต
  • มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีต้นทุน 1-2 ปี

18-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล