• Project Officer
 • ประสบการณ์การทำงาน 3 - 5 ปี
 • ปริญญาตรี : เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
 • Program Coordinator
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์
 • Procurement
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทางด้านเศรษฐศาสตร์
 • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

25-Apr-17

THB10k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • secretary
 • good command in English
 • age 25 - 35 yrs

24-Apr-17

 

Applied
 • secretary
 • good command in English
 • age 25 - 35 yrs

24-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล