• secretary
  • good command in English
  • age 25 - 35 yrs

25-Jul-17

 

Applied
  • ปริญญาโท -เอก จบด้านเศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์ทางด้านการวิจัยเศรษฐศาสตร์
  • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล