• Master Degree in International Development
  • 5 years relevant professional experience
  • Past experience in project management

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • มีความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
  • มีความรอบรู้และเข้าใจภารกิจของ กอช.
  • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล