Branch Manager – Optical Center

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 2 years of staff, program or operations management
 • Degree or equivalent, preferably in a health care
 • Good of English and Computer literacy skill

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
 • มีความรอบรู้และเข้าใจภารกิจของ กอช.
 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
 • เพศหญิง บุคลิกภาพดี อายุไม่เกิน 40 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ และขับขี่มอเตอร์ไซด์ได้

27-Jun-17

 

Applied
 • มีความสามารถจัดทำ BOQ , ถอดแบบ
 • เพศชาย อายุ 30 - 45 ปี
 • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรโยธา

27-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 27 - 38 ปี
 • ป.ตรี สาขาการจัดการ
 • การเจรจาต่อรอง หรือประสานงาน

27-Jun-17

 

Applied
 • Master Degree in International Development
 • 5 years relevant professional experience
 • Past experience in project management

23-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล