• 2 yr in Import/Export
  • Good English
  • Hard Working

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • หีบห่อ และขนถ่ายสินค้า
  • ชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิ ม.3 . ขึ้นไป
  • ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

24-Apr-17

 

Applied

Electrical Engineering Manager

Chai Machinery Supply Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

  • เพศชาย , อายุ 35 – 45 ปี
  • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
  • ประสบการณ์จานวนไม่ต่ากว่า 3 ปี

24-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล