Accounting Officer

Elephant Hills Co., Ltd.

สุราษฎร์ธานี

  • หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • สามารถดูแลระบบการเงิน การรับ การจ่าย

26-Jul-17

 

Applied
  • ตรวจสอบเอกสารรับจ่าย
  • ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา วิชาการบัญชี

26-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • มีความรู้ความสามรถทางด้านบัญชี ภาษีอากร
  • ปริญญาตรี - ปริญญาโท / ประสบการณ์ 2 ปี
  • เพศ : หญิง อายุ 33 - 35 ปีขึ้นไป

22-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล