Chief Accountant / สมุห์บัญชี

IQ Moderntrade Co.,Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • สามารถปิดงบภายในได้ สรุปกำไรขาดทุน
 • ปริญญาตรีสาชาบัญชีโดยตรง
 • มีความเข้าใจเรื่องภาษีอากรอย่างดี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบด้านรับ-จ่าย ออกใบหัก ณ ที่จ่าย
 • กระทบยอดทุกๆสิ้นเดือน
 • จัดทำรายงานสรุปเจ้าหนี้คงเหลือ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วิเคราะห์และจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีและภาษี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • งานบัญชีระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

27-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี

27-Jun-17

 

Applied

Finance and Accounting Manager (Automotive Industry)

Fircroft (Thailand) Limited

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • Overall of Accounting and Finance
 • Over 12 years experience in field
 • Good command of English

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Manager (Manufacturing Company in Mukdahan) Total package up to 80k.

Vinarco Services (Thailand) Limited

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • Global company
 • Attractive package
 • Large organization

22-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

22-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่องบัญชี, ภาษีต่างๆ

20-Jun-17

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบด้านรับ-จ่าย ออกใบหัก ณ ที่จ่าย
 • กระทบยอดทุกๆสิ้นเดือน
 • จัดทำรายงานสรุปเจ้าหนี้คงเหลือ

19-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล