Accounting Manager (Manufacturing Company in Mukdahan) Total package up to 80k.

Vinarco Services (Thailand) Limited

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • Global company
 • Attractive package
 • Large organization

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปฏิบัติงานที่จังหวัดบุรีรัมย์
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย7 ปี บริหาร 2 ปี
 • สามารถปิดบัญชีประจำเดือน และจัดทำงบการเงินรวมได้

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • สามารถปิดงบการเงินได้

24-Jul-17

THB25k - 30k /เดือน

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี

21-Jul-17

 

Applied
 • วิเคราะห์และจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีและภาษี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • งานบัญชีระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
 • Monitoring inventory transactions
 • Costing transactions
 • Maintain and check the project expenditures

21-Jul-17

 

Applied

นักบัญชี ประจำโรงงานภาคอีสาน

Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่ายด้านลูกหนี้ AP/AR
 • วางบิล รับเช็ค จ่ายเช็ค ดูแลการจ่ายเงินสดย่อย
 • จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3,53) และรายงานภาษี

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่ายด้านลูกหนี้ AP/AR
 • วางบิล รับเช็ค จ่ายเช็ค ดูแลการจ่ายเงินสดย่อย
 • จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3,53) และรายงานภาษี

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลและบริหารงานการเงินและงบประมาณ
 • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์บริหารจัดการงานการเงินและบัญชี

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการบันทึกบัญชีเป็นอย่างดี

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่องบัญชี, ภาษีต่างๆ

20-Jul-17

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบด้านรับ-จ่าย ออกใบหัก ณ ที่จ่าย
 • กระทบยอดทุกๆสิ้นเดือน
 • จัดทำรายงานสรุปเจ้าหนี้คงเหลือ

19-Jul-17

 

Applied

Finance and Accounting Manager (Automotive Industry)

Fircroft (Thailand) Limited

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • Overall of Accounting and Finance
 • Over 12 years experience in field
 • Good command of English

17-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล