• Male or female, aged over 35 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting.
 • Must have skills in accounting controls

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/female, aged over 35 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • At least 10 years of experience in manufacturing

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบัญชี
 • มีความรู้เรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล ,
 • สามารถปิดงบการเงินอย่างน้อย 2 ปี

24-Mar-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชีจ่าย
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรู้เรื่องการบันทึกบัญชี และภาษีต่างๆ

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting.
 • At least CPD holding.
 • Good knowledge in Thai accounting standard.

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความรู้ในมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายภาษีอากร

23-Mar-17

 

Applied
 • Degree or Higher in Accounting.
 • 3 years of experience in Accounting
 • 2 - 3 years experience in manufacturing

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

23-Mar-17

 

Applied
 • ควบคุมการออกบิลส่งของประจำวัน และสต๊อกสินค้า
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีโรงงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี

23-Mar-17

 

Applied
 • Responsible for Petty cash
 • Process automatic Banking
 • Prepare and complete of data for Vat report

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command in English
 • 10 years of experience in the accounting / finance
 • Able work with short deadline and high pressure.

22-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • ควบคุมและตรวจสอบงานเกี่ยวกับภาษีอากร
 • ควบคุมและตรวจสอบงานด้านบัญชีต้นทุน

22-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-5 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปีขึ้นไป

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female at least 35 years old.
 • Bachelor’s degree in Accounting.
 • Strong leadership.

20-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลระบบบัญชีทั้งระบบ ทั้งรับและจ่าย
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ตรงด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 5 ปี

20-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เรียนรู้และเข้าใจงานได้เร็ว

20-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์

19-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล