• 5 year experience in Accounting (AP/GL)
 • Excel/SAP/Oracle
 • Good command of English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality, aged 35 - 45 years old
 • Bachelor or Master’s Degree in Accounting
 • At least 10 years’ experience in Accounting

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or Higher in Accounting.
 • 3 years of experience in Accounting
 • 2 - 3 years experience in manufacturing

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความสามารถในการจัดทำเกี่ยวกับบัญชี
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 22-30 ปี จบการศึกษาสาขาบัญชี
 • มีความรู้เรื่องภาษีเกี่ยวกับ ภงด. 3 , ภงด. 53

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting Manager
 • 10 years of experience and 5 years in manager role
 • 5 working days with attractive compensation

22-May-17

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • มีความรู้ทางด้านบัญชี BOI และภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

22-May-17

 

Applied
 • At least 3 years experience
 • Communication skills
 • Have basic computer literacy in MS office

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Computer literacy
 • major in accounting
 • prepare voucher and tax

20-May-17

 

Applied
 • จัดทำภงด. 1,3,53 จัดระบบงานด้านบัญชี
 • สามารถปิดงบบัญชีได้จะได้รับพิจารณา
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 24-28 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือการจัดการ
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีพิจารณาเป็นพิเศษ

19-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบัญชี
 • มีความรู้เรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล ,
 • สามารถปิดงบการเงินอย่างน้อย 2 ปี

19-May-17

 

Applied
 • Experience in Cost Accounting in Manufacturing
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • Strong cost system background and analytical skill

19-May-17

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Female, Thai Nationality, 32-45 years old
 • Bachelor degree in Accounting
 • Good command of English

18-May-17

 

Applied
 • จัดทำบัญชีต้นทุนผลิต
 • ตรวจสอบรายการ เอกสาร การเปิดจ่าย วัตถุดิบ
 • การ Allocate ค่าใช้จ่ายนายของต้นทุนผลิต

18-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลระบบบัญชีทั้งระบบ ทั้งรับและจ่าย
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ตรงด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 5 ปี

18-May-17

 

Applied
 • เพศชาย /หญิง อายุ 25 ปีขึน ไป
 • มีความรู้บบัญชีพื้นฐานและระบบภาษีอากร
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่ง

18-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถเซ็นผู้ทำบัญชีได้
 • ปิดงบการเงินได้ มีความรู้ด้านภาษี

18-May-17

 

Applied

Senior GL Accountant

en world Thailand

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Prepare month-end closing, reconciliation, report
 • Prepare withholding tax and value added tax report
 • petty cash management and day-to-day cash flow

17-May-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting.
 • At least CPD holding.
 • Good knowledge in Thai accounting standard.

17-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years of experience in AP in manufacturing
 • Fluent in English
 • Experienced in Withholding Tax and VAT

17-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • ควบคุมและตรวจสอบงานเกี่ยวกับภาษีอากร
 • ควบคุมและตรวจสอบงานด้านบัญชีต้นทุน

17-May-17

 

Applied

ASSISTANT ACCOUNTING MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Prepare company month-end and year-end closings
 • Be in charge of entering AP/GL accounting entries
 • Manage company bank accounts, control petty cash

17-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชีจ่าย
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรู้เรื่องการบันทึกบัญชี และภาษีต่างๆ

17-May-17

 

Applied
 • Male or Female at least 35 years old.
 • Bachelor’s degree in Accounting.
 • Strong leadership.

11-May-17

 

Applied
 • รับผิดชอบดูแลบัญชีรายการทรัพย์สินของบริษัท
 • ควบคุม ดูแล และตรวจสอบเกี่ยวกับการซื้อ, ขาย
 • สร้างหมายเลขทรัพย์สิน และจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน

09-May-17

 

Applied
 • ควบคุมให้การทำเอกสารจ่ายเงินให้เป็นไปตามนโยบาย
 • รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารการตั้งหนี้
 • สามารถจัดการให้การจ่ายเงินเป็นไปตามกำหนดเวลา

08-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล