• Degree in Accounting,Finance,BBA or related field
 • 5 - 10 years’ experience in auditing
 • Prefer Pass Internal Audit training course

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลระบบบัญชีทั้งระบบ ทั้งรับและจ่าย
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ตรงด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 5 ปี

27-Mar-17

 

Applied
 • Male or female, aged over 35 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting.
 • Must have skills in accounting controls

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/female, aged over 35 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • At least 10 years of experience in manufacturing

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or Higher in Accounting.
 • 3 years of experience in Accounting
 • 2 - 3 years experience in manufacturing

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • ควบคุมและตรวจสอบงานเกี่ยวกับภาษีอากร
 • ควบคุมและตรวจสอบงานด้านบัญชีต้นทุน

22-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล