• Male or female, aged over 35 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting.
 • Must have skills in accounting controls

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/female, aged over 35 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • At least 10 years of experience in manufacturing

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบัญชี
 • มีความรู้เรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล ,
 • สามารถปิดงบการเงินอย่างน้อย 2 ปี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชีจ่าย
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรู้เรื่องการบันทึกบัญชี และภาษีต่างๆ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting.
 • At least CPD holding.
 • Good knowledge in Thai accounting standard.

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล