• BOI company within manufacturing industry
 • Good English
 • Account payable

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Computer literacy
 • major in accounting
 • prepare voucher and tax

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบดูแลบัญชีรายการทรัพย์สินของบริษัท
 • ควบคุม ดูแล และตรวจสอบเกี่ยวกับการซื้อ, ขาย
 • สร้างหมายเลขทรัพย์สิน และจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Accounting,Finance,BBA or related field
 • 5 - 10 years’ experience in auditing
 • Prefer Pass Internal Audit training course

25-Apr-17

 

Applied
 • ควบคุมให้การทำเอกสารจ่ายเงินให้เป็นไปตามนโยบาย
 • รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารการตั้งหนี้
 • สามารถจัดการให้การจ่ายเงินเป็นไปตามกำหนดเวลา

24-Apr-17

 

Applied

ACCOUNTING MANAGER (ELECTRONIC PARTS)

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Thai nationality, aged 35 - 45 years old
 • 10 years of experience in accounting, finance
 • Auditing experience with Big 4 background

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บัญชี
 • พนักงานทำบัญชี
 • ฝ่ายบัญชี

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality only
 • CPD is a must, CPA is preferred
 • Strong knowledge in Accounting, Finance

24-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบัญชี
 • มีความรู้เรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล ,
 • สามารถปิดงบการเงินอย่างน้อย 2 ปี

21-Apr-17

 

Applied
 • Male or female, aged over 35 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting.
 • Must have skills in accounting controls

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/female, aged over 35 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • At least 10 years of experience in manufacturing

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล