• Accounting Manager
 • 10 years of experience and 5 years in manager role
 • 5 working days with attractive compensation

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบัญชี
 • มีความรู้เรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล ,
 • สามารถปิดงบการเงินอย่างน้อย 2 ปี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Accountant AP

en world Thailand

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • 2 months fixed bonus with other benefits
 • Manufacturing environment
 • Good command of written and spoken English

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • GL
 • Account
 • Pathum

21-Jun-17

 

Applied
 • มีใบอนุญาติเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต และผลการผลิตของบริษัท
 • ปิดงบการเงินของบริษัทได้

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BOI company within manufacturing industry
 • Good English
 • Account payable

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความสามารถในการจัดทำเกี่ยวกับบัญชี
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 22-30 ปี จบการศึกษาสาขาบัญชี
 • มีความรู้เรื่องภาษีเกี่ยวกับ ภงด. 3 , ภงด. 53

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Cost Accounting in Manufacturing
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • Strong cost system background and analytical skill

20-Jun-17

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวส-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี-การเงิน
 • สามารถใช้โปรแกรม Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jun-17

 

Applied

ACCOUNTING SUPERVISOR

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Bachelor or Master’s Degree in Accounting.
 • Male or female, aged over 30 years old.
 • Minimum experience of 2 years in the accounting

19-Jun-17

 

Applied

FINANCE MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Female only, Thai nationality, aged 35-45 years
 • 10 years of experience in a finance role
 • Bachelor’s degree or higher in Finance, Accounting

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมให้การทำเอกสารจ่ายเงินให้เป็นไปตามนโยบาย
 • รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารการตั้งหนี้
 • สามารถจัดการให้การจ่ายเงินเป็นไปตามกำหนดเวลา

14-Jun-17

 

Applied
 • รับผิดชอบดูแลบัญชีรายการทรัพย์สินของบริษัท
 • ควบคุม ดูแล และตรวจสอบเกี่ยวกับการซื้อ, ขาย
 • สร้างหมายเลขทรัพย์สิน และจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน

09-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล