• Computer literacy
 • major in accounting
 • prepare voucher and tax

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting Manager
 • 10 years of experience and 5 years in manager role
 • 5 working days with attractive compensation

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Senior Accountant AP

en world Thailand

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • 2 months fixed bonus with other benefits
 • Manufacturing environment
 • Good command of written and spoken English

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบดูแลบัญชีรายการทรัพย์สินของบริษัท
 • ควบคุม ดูแล และตรวจสอบเกี่ยวกับการซื้อ, ขาย
 • สร้างหมายเลขทรัพย์สิน และจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำภงด. 1,3,53 จัดระบบงานด้านบัญชี
 • สามารถปิดงบบัญชีได้จะได้รับพิจารณา
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 24-28 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือการจัดการ
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีพิจารณาเป็นพิเศษ

26-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบัญชี
 • มีความรู้เรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล ,
 • สามารถปิดงบการเงินอย่างน้อย 2 ปี

26-May-17

 

Applied
 • Female, Thai Nationality, 32-45 years old
 • Bachelor degree in Accounting
 • Good command of English

25-May-17

 

Applied
 • GL
 • Account
 • Pathum

25-May-17

 

Applied
 • เพศชาย /หญิง อายุ 25 ปีขึน ไป
 • มีความรู้บบัญชีพื้นฐานและระบบภาษีอากร
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่ง

25-May-17

 

Applied
 • BOI company within manufacturing industry
 • Good English
 • Account payable

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior GL Accountant

en world Thailand

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Prepare month-end closing, reconciliation, report
 • Prepare withholding tax and value added tax report
 • petty cash management and day-to-day cash flow

24-May-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 5 years of experience in AP in manufacturing
 • Fluent in English
 • Experienced in Withholding Tax and VAT

24-May-17

 

Applied

ASSISTANT ACCOUNTING MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Prepare company month-end and year-end closings
 • Be in charge of entering AP/GL accounting entries
 • Manage company bank accounts, control petty cash

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 year experience in Accounting (AP/GL)
 • Excel/SAP/Oracle
 • Good command of English

23-May-17

 

Applied
 • มีความสามารถในการจัดทำเกี่ยวกับบัญชี
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 22-30 ปี จบการศึกษาสาขาบัญชี
 • มีความรู้เรื่องภาษีเกี่ยวกับ ภงด. 3 , ภงด. 53

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • มีความรู้ทางด้านบัญชี BOI และภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

22-May-17

 

Applied
 • Experience in Cost Accounting in Manufacturing
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • Strong cost system background and analytical skill

19-May-17

THB30k - 45k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล