• Bonus 3 mths., Free lunch, Shuttle Bus, Insurance
 • Manufacturing World wide electronic device
 • At least 10 yrs. exp. in Electronics Manufacturing

27-May-17

 

Applied
 • Bonus 2mths,Med Ins,Prvd F,Transp,Mobile,OT,Meal
 • Global Electronics Device Manufacturing
 • Exp. in Japanese Electronics Mfg. over 10 yrs.

26-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านเครื่องดื่ม

26-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 1
 • เคยผ่านงานโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทบรรจุภัณฑ์
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • New Product Development
 • อายุ 18-30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล