Human Resources Officer/เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์

Surin Sugar Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
  • สามารถใช้โปรแกรม MS พื้นฐานได้
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้นในการทำงาน

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล