• Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

21-Feb-17

 

Applied
 • ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรตัวแทน
 • มีความเข้าใจภาพรวมธุรกิจประกันเทคนิคการขาย
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขาบริหารงานบุคคล
 • บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ เป็น Role Model
 • มีความรู้ในงานด้าน HRM, HRD, แรงงานสัมพันธ์

17-Feb-17

 

Applied
 • กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ควบคุมดูแลงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในด้านการวางแผน
 • ตรวจสอบและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประสานงาน

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

16-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล