• Security and secrecy of company's data
 • Make sure that infrastructure during production
 • Product that in deviation

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีในโรงงานผลิตอาหาร
 • จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ วิศวกรรมอาหาร

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ทำงานที่ โรงงาน ราชบุรี
 • ปริญญาตรี วิศวะทุกสาขา หรือ วิทยาศาสตร์ ทุกสาขา

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ดูแลวางแผนงานด้านการผลิต หรือการควบคุมคุณภาพ
 • มีความเข้าใจในระบบคุณภาพโรงงานอาหาร

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Purchasing and Material Planning
 • Planning skill
 • MRP knowledge

25-Mar-17

 

Applied
 • 1-3 ปี ด้านงานกระบวนการชุบโลหะ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป มีความรู้ด้านเคมี
 • ประสานงานกับฝ่ายคุณภาพและฝ่ายผลิต

24-Mar-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านการผลิตในโรงงาน
 • มีใบประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมวิชาชีพ (กว.)
 • สามารถเข้ากะและทำโอที ได้

24-Mar-17

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • รับสมัครตั้งแต่วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไป
 • รับสมัครตั้งแต่วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป
 • ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1-3 ปี ด้านโรงงานอุตสาหกรรม
 • ปวส ขึ้นไป มีความรู้ด้านเคมี
 • ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์และพัฒนางานชุบโลหะ

24-Mar-17

 

Applied
 • work on feed formulation system
 • Good in English communication skill
 • Study in new trail research and development

21-Mar-17

 

Applied
 • Expertise in Productivon, NPI, NPD
 • Dimention, Geometrical
 • Good command in English

21-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree / Master’s degree in Engineering
 • At least 7years of work experience
 • Good command of English.

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sourcing food ingredients
 • Audit ingredients quality and audit sourcing
 • Able to travel domestic and aboard

09-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล