• Build a relationship with distributors
  • Manage global MNC clients
  • Key Account Management

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ(OM)
  • 1-4 ปี ด้านการวางแผนผลิตหรือการจัดการสินค้าคงคลัง
  • มีทักษะในการวิเคราะห์และการคำนวณ

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล