• PR activity
  • CSR activity
  • press release

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในการจัดการแบรนด์
  • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านการตลาด
  • มีทักษะการเจรจาต่อรอง คิดอย่างเป็นระบบ

26-Jun-17

 

Applied
  • เพศชาย – หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
  • การศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาการตลาด
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านการตลาด

23-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล