PR/Manager/Director

Conjunction Group

กรุงเทพมหานคร

 • At least 3 years of experience in Public Relations
 • Planning, developing and implementing PR strategie
 • Work 5 days/ week, Office near BTS, High level

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 8-10 years’ PR management experience
 • Mass Communication, Public Relations, Advertising
 • Good relationship with press and media

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • public relations and event
 • Good command of the English language
 • Marketing Communication

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Managing Trade Marketing Activities for GT Channel
 • Three to five years' experience in FMCG industry
 • Experience in POS & Consumer Data Analysis

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย, อายุระหว่าง 28-33 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ตรงด้าน Event Organizer

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Marketing
 • 2 years of experience in PR& Marketing
 • Experience in online advertisements

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s degree in Marketing
 • 5-8 year experiences in Marketing
 • Develop PR activities together with corporate

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in sale marketing/ e-commerce
 • Digital marketing / e-commerce
 • Familiarity with web development software and apps

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellent Spoken and Written English
 • Proficiency in MS Office and Adobe products
 • Organizational Skills to manage multiple projects

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in any fields
 • Excellent English Communication
 • Good-looking with affable personality

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหาร campaign ทางการตลาด ในทุกๆช่องทาง
 • มีประสบการณ์งานขาย 1 - 3ปีขึ้นไป
 • เข้าใจในระบบสื่อโฆษณา online

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • วางแผนงานและกลยุทธ์ทางการตลาด
 • จัดกิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Native Speaker
 • 7 years’ experience in marketing communication
 • Excellent story telling skills

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • An understanding of strategic digital PR planning
 • Excellent spoken & written English
 • Experiences in writing social media communications

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการขาย,การตลาด, บริหารการจัดการ
 • มีประสบการณ์ 2 - 5 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการขาย, มีทักษะการขายเป็นอย่างดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • degree in mass communications, journalism
 • 5 years of experience in a similar role
 • Strong knowledge of social media and digital

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • ประสานงานในการต้อนรับลูกค้า
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษได้ดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ในการทำงานทางด้านสื่อโฆษณาต่าง ๆ
 • ปริญญาตรี สาขา การตลาด เทคโนโลยีมัลติมีเดีย สื่อสา
 • ประชาสัมพันธ์ทางการตลาดออนไลน์

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage Online marketing Campaigns on website
 • Plan to manage online ads. and PR on social media
 • Create and develop relations with customers

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in PR, Mass Communications
 • 5 years PR or Marketing Communications
 • A good relationship with mass media representative

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Communications Arts, Journalism
 • 3 experience in Corporate Communications
 • Media Relations, Branding, Communication, CSR

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, aged 25-30 years old
 • Bachelor’s degree in BBA or a related field
 • At least 2 years’ experience in Marketing

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good relationship and good communication
 • experience in PR or Digital Marketing
 • At least 4-5 years’ handling Public Relations

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for developing creative briefs
 • Continually monitor, evaluate and optimize
 • Influence conversion through messaging, promotion

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in any field
 • Fresh Graduates are welcome to apply
 • Love to work and talk with people*

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Good Attitude and Outgoing Person
 • รายได้ค่าตอบแทน 20,000 up

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • Female age between 30 – 38 years
 • 3 years of relevant working experience
 • Experience in Jewelry Business

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขา MKT,MBA หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำ Point exchange, Loyalty Program
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และภาวะการเป็นผู้

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Marketing or Communication Arts
 • 3 years’ experience in Marketing of Food
 • Marketing in food retails is an advantage

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์
 • สื่อสารองค์กร ภาพลักษณ์องค์กร ประชาสัมพันธ์ โฆษณา
 • สื่อสารมวลชน ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร กิจกรรมองค์กร

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree in Marketing
 • At least 8 years of working experience
 • Having experience in new product development

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Marketing communication
 • PR
 • corporate Marketing

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • SME Call Center
 • 2 years working experience
 • Banking background is a plus

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย,หญิง อายุ 21-30 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ , การตลาด
 • มีประสบการณ์วิเคราะห์วางแผนการขายของโปรโมชั่น

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สัญชาติไทย ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดและการขาย
 • บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางกลยุทธ์การตลาดด้านออนไลน์
 • ปริญญาตรีขึ้นไป เพศหญิง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 1 ปีขึ้นไป

25-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป เพศหญิง
 • ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
 • วิเคราะห์สภาพตลาด วิเคราะห์คู่แข่ง

25-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา อักษรศาสตร์ / ศิลปศาสตร์
 • เขียนข้อความโฆษณา / ประชาสัมพันธ์ ได้ดี
 • ทักษะด้านการวางแผนและบริหารสื่อประชาสัมพันธ์

25-May-17

 

Applied
 • sales
 • Making appointments
 • Coordinate

25-May-17

 

Applied
 • Experienced in both online and offline media
 • Bachelor or Master’s Degree in Public Relations
 • Thai nationality, aged 32-42 years old

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชอบในงานบริการและมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา
 • บุคลิกดี สุภาพและมีความมั่นใจ
 • มีความสามารถภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่ยม

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 3 year experience in PR& Marketing field
 • Excellent English and Thai copywriting skills
 • Attractive salary and bonus

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ : 30 ปีขึ้นไป เพศ : หญิง / ชาย
 • ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขา การบัญชี การเงิน
 • ผ่านงานด้านการประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop and maintain close working relationships
 • Press Release and good relationship with print
 • Communicating, coordinating with clients

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Art-English
 • Have experience in Guest Service
 • Communicate with the Marketing Department

25-May-17

 

Applied
 • Minimum 5+ years business experience in PR
 • Track record of translating brand goals into PR
 • Strong experience in leading idea generation

25-May-17

 

Applied
 • 2-5 years experience in luxury retailing
 • Experiences in Agency or Retailing is preferred
 • Strong passion in luxury retailing.

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 year experiences in marketing communication
 • Bachelor's degree in Marketing or Communication
 • Male or female, aged between 25-30 years old

25-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล