• Thai National
 • Minimum 5 years of senior level hotel accounting
 • Moderate English language skills

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ความสามรถทางด้านบัญชี ภาษีอากร
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท / ประสบการณ์ 2 ปี
 • เพศ : หญิง อายุ 33 - 35 ปีขึ้นไป

23-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 28-40 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

23-May-17

 

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารรับจ่าย
 • ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา วิชาการบัญชี

18-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Officer

Elephant Hills Co., Ltd.

สุราษฎร์ธานี

 • หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถดูแลระบบการเงิน การรับ การจ่าย

18-May-17

 

Applied
 • ภาษี ประกันสังคม อื่นๆ
 • มีความตั้งใจในการทำงาน
 • มีความเข้าใจพื้นฐานทางบัญชี

18-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล