Accounting Manager

Bella Vista (Thailand) Co., Ltd.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • เขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้ดี

24-Feb-17

 

Applied
 • หญิง หรือ ชาย
 • มีความรู้เรื่องเอกสารบัญชี
 • ความสามารถภาษาอังกฤษ พูด/อ่าน/เขียน ระดับดี

24-Feb-17

 

Applied
 • หญิง หรือ ชาย
 • มีความรู้เรื่องเอกสารบัญชี
 • ความสามารถภาษาอังกฤษ พูด/อ่าน/เขียน ระดับดี

23-Feb-17

 

Applied

หัวหน้าบัญชี

P.SPP Ranong Co., Ltd.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • จัดทำงบประมาณ งบกระแสเงินสด
 • ปิดงบการเงินได้
 • ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษี

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หญิง หรือ ชาย
 • มีความรู้เรื่องเอกสารบัญชี
 • ความสามารถภาษาอังกฤษ พูด/อ่าน/เขียน ระดับดี

23-Feb-17

 

Applied

หัวหน้าบัญชี

P.SPP Ranong Co., Ltd.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • จัดทำงบประมาณ งบกระแสเงินสด
 • ปิดงบการเงินได้
 • ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษี

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

เจ้าหน้าที่บัญชี

P.SPP Ranong Co., Ltd.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • ดูแลและจัดทำรายงานภาษีหัก ณ. ที่จ่าย
 • สรุปค่าใช้จ่ายของพนักงาน จัดทำใบสำคัญจ่าย
 • นำฝากเงิน เช็ค ติดต่อประสานงานกับธนาคาร

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หญิง หรือ ชาย
 • มีความรู้เรื่องเอกสารบัญชี
 • ความสามารถภาษาอังกฤษ พูด/อ่าน/เขียน ระดับดี

23-Feb-17

 

Applied
 • หญิง หรือ ชาย
 • มีความรู้เรื่องเอกสารบัญชี
 • ความสามารถภาษาอังกฤษ พูด/อ่าน/เขียน ระดับดี

22-Feb-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี 3-5 ปี ขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีนได้ในระดับดี
 • มีทักษะการวิเคราะห์ ติดต่อประสานงาน และคอมพิวเตอร์

21-Feb-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล