Accounting Staff

JAC Recruitment Thailand

ฉะเชิงเทรา

 • CHACHOENGSAO
 • manufacturing
 • accounting staff

3 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงานเงิน
 • ประสบการณ์ตรง 5 ปี
 • ธุรกิจเครื่องจักรในอุตสาหกรรม ธุรกิจอุปกรณ์เครื่อง

14 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน IA อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานที่ จ.ฉะเชิงเทรา หรือ จ.ปราจีนบุรี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • ทำงานที่จ.ฉะเชิงเทรา หรือที่จ.ปราจีนบุรีได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน IA อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานที่ จ.ฉะเชิงเทรา หรือ จ.ปราจีนบุรี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญาตรี บัญชีบัณฑิต
 • Salary 20K or above
 • 5.5 days working

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • อายุระหว่าง 20-25 ปี
 • ทำงานที่จ.ฉะเชิงเทรา หรือที่จ.ปราจีนบุรีได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • Male or Female, age not over 25 years old
 • Bachelor's or Master's Degree in Accounting
 • Flexible to work in up country (Chachoengsao)

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญาตรี บัญชีบัณฑิต
 • Salary 20K or above
 • 5.5 days working

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, age not over 25 years old
 • Bachelor's or Master's Degree in Accounting
 • Flexible to work in up country (Chachoengsao)

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • อายุระหว่าง 20-25 ปี
 • ทำงานที่จ.ฉะเชิงเทรา หรือที่จ.ปราจีนบุรีได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • ปริญาตรี บัญชีบัณฑิต
 • Salary 20K or above
 • 5.5 days working

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 Yrs experience in GL Accounting.
 • Good command in English communication.
 • Good Knowledge in Local GAAP and US GAAP.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female
 • Diploma or Bachelor's Degree in Accounting
 • English Skill

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree Business Administration or any related
 • Familiar with accounting software
 • You will have experience of processing and payment

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานบริการ
 • มียานพาหนะส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ มีวินัย มีความรับผิดชอบ
 • เก็บเงิน/ทอนเงิน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รวบรวมเอกสารทางบัยชี ทุกขา
 • บัญทึกบัยชีมุกเล่ม
 • ตรวจเงินเข้า-ออกแบงค์

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 2-5 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Record for AP & AR
 • Management for Petty Cash
 • Check payment and contact to bank

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับภาษีเบื้องต้น, PND, Sales VAT
 • เพศ หญิง อายุ > 20 ปี
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. / ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ / บัญชี / การเงิน
 • เพศ หญิง อายุ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. / ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ / บัญชี / การเงิน
 • เพศ หญิง อายุ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถปิดงบได้
 • งานภาษีอากร
 • บันทึกการซื้ออะไหล่ รายได้ ของศูนย์บริการ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 25-35
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manufacturing
 • Taxation, Cash management
 • Financial reporting, MS Office

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Working Location: Rayong,Pluak Daeng
 • Working Day: Monday to Friday
 • Salary THB 25,000 - 35,000

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ที่ปรึกษาและวางแผนทางด้านบัญชีและการเงิน
 • ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience with Costing, BOI, Tax, General account
 • Good command in English,Speaking, Reading, Writing
 • Holding CPD License

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Knowledge Standard & Actuard cost in manufacturin
 • control inventory, control actual cost, BOI report
 • Good command in English,speaking, writing, reading

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เกี่ยวกับบัญชีบริษัท
 • ปิดงบการเงินประจำปี
 • จัดทำรายงานและภาษีทุกประเภท

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี
 • มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน
 • มีประสบการณ์งานบัญชี อย่างน้อย 1 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี
 • มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน
 • มีประสบการณ์งานบัญชี อย่างน้อย 1 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Financial,
 • At least 2 years working experience
 • Skills in SAP will be an advantage.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, age 25 between 35 years old
 • Degree in Accounting or related field
 • 3-5 years relevant working experience

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารฯ บัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • คิดออเดอร์ ชำระเงิน
 • มีบุคคลิกภาพที่ดี อัธยาศัยดี
 • ทำงานเป็นกะได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • J-Sox Knowledge
 • Prepare work flow papers
 • Provided recomendation for improvement

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Analysis financial report
 • A/C & F/N knowledge is required
 • Understand in reading English report

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting. GPA > 3.00
 • Familiar with accounting software
 • You will have experience of processing and Sales

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • cost summarization and analyze
 • Summarize profit and loss for company
 • Budget preparation and forecast if needed

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • experience with MAC5 is a plus
 • 5 years experience in accounting & cost
 • Good command of English

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิม.6,ปวช.,ปวส.และปริญญาตรี
 • มีรถจักรยานยนต์และใบอนุญาตขับขี่
 • เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10 years with reputed international audit firm(s)
 • Good understanding of IFRS and local GAAP
 • Good knowledge of Tax and BOI privilege

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years’ experiences in general accounting
 • Good knowledge of tax accounting is an advantage
 • Good command of English

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting/Finance
 • To handle VAT report (input tax)
 • understanding on related tax matters (W/H Tax,VAT)

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล