• Accounting, Finance, Marketing
  • 4 years direct experience in lending or experience
  • Lending and financial statement knowledge

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finance and Accounting Manager

Michelin Siam Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • 12-15 years experience: Accounting, BOI & Costing
  • Working experience in Manufactoring
  • Good English Communication

19-Jan-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี (สาขาการบัญชี) ขึ้นไป
  • จัดทำรายงานวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทฯ
  • จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน

16-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล