• 3 years experience in finance and accounting.
 • financial and analytical field is preferred
 • High level of English proficiency

24-Mar-17

 

Applied
 • degree in Accounting or related qualification
 • Male or Female, Age Between 28 -35 years.
 • 5-10 years experience

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บัญชี และสามารถปิดงบได้
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บัญชี

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บัญชี
 • account
 • บัญชี ต้นทุน

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หญิง อายุุไม่เกิน 45 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในสายงานบัญชีอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • จบการศึกษา ป.ตรี สาขาบัญชี อายุ 28 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-5 ปี
 • ใช้โปรแกรม ALL-IN-ONE ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • มีที่พักใกล้สถานที่ทำงาน

24-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์และความรู้ทางด้านการบัญชี 1 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 27-35 ปี

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ดูแลฝ่ายบัญชีทั้งหมด

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบใบกำกับภาษี รายงานภาษีสรรพากร
 • จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ตรวจสอบรายงานเงินสดย่อย

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ตรวจสอบใบขออนุมัติคืนสินค้า

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หญิง
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ดูแลด้านสต็อก เกี่ยวกับบัญชี

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือ ปวส สาขาบัญชี เท่านั้น
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • Express ได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Mar-17

 

Applied
 • บันทึกบัญชี รับวางบิล และงานบัญชีอื่นๆ
 • เพศหญิง 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/บัญชี
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

23-Mar-17

 

Applied
 • ปิดงบ ทำสถิติ ประมาณการ ประเมิณผล เป็นต้น
 • จัดการดูแลทำเอกสารทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำบัญชีอย่างน้อย 4 ปี

23-Mar-17

 

Applied
 • ริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การจัดการ
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี ในงานด้านความเสี่ยง
 • มีทักษะในการติดต่อ สื่อสารได้เป็นอย่างดี

23-Mar-17

 

Applied

Internal Audit Manager

THAICOM Public Company Limited

เมืองนนทบุรี

 • Internal Audit
 • Audit evaluation internal control system
 • provide general consultant on control activities

23-Mar-17

 

Applied
 • ประสบการณ์1 - 2 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • ผู้ตรวจสอบบัญชี

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะบัญชี หรือ สาขาวิชาบัญชี
 • มีประสบการณ์งานด้านการตรวจสอบภายใน 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

22-Mar-17

 

Applied
 • Corporate Finance Analysis
 • Oversea and inter-company payment.
 • Cash and bank management.

22-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลการทำบัญชี ภพ.3, ภพ.30 และภาษีอื่นๆ
 • เพศหญิง จบม.6 หรือปวช.ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

22-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • หากมีประสบการณ์บัญชีโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Mar-17

 

Applied
 • Accounting
 • Finance
 • Finance & Accounting Manager

22-Mar-17

 

Applied
 • High personal integrity and patient
 • Interested in nature and conservation works
 • Ability to work effectively under pressure

22-Mar-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลงานด้านบัญชี และการจัดทำงบการเงินของบริษ
 • ตรวจสอบรายการบัญชีทุกรายการ
 • จัดทำและตรวจสอบงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบ

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีได้
 • มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน
 • มีความรับผิดชอบ

22-Mar-17

 

Applied
 • ทำงานเกี่ยวกับเอกสารการบันทึกบัญชี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี-การเงิน
 • เพศหญิง อายุ 22 - 40 ปี

21-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช เป็นอย่างต่ำ หรือสูงกว่า
 • จบบัญชีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Mar-17

 

Applied

Accounting & Finance Supervisor

Helukabel(Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Thai nationality, Age is minimum in 26 years
 • degree or higher in Accounting and Finance
 • knowledge in accounting procedures THAI GAAP

21-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Finance
 • At least 5 years’ experience in finance operations
 • Finance

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน1-2ปี
 • สามารถทำงานคนเดียวได้

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์งานด้านบัญชีและธุรการ 2 ปีขึ้นไป
 • จบด้านบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ ปวส ขึ้นไป
 • เงินเดือน บัตรประกันสุขภาพ

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาบัญชี การเงิน
 • ตรวจสอบความถูกต้องใบกำกับภาษี
 • ตรวจสอบรายงานเงินสดย่อย

20-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบระบบบัญชีและการเงิน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ กล้าคิดกล้าแสดงออก

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้
 • มีนิสัยละเอียดรอบคอบ เป็นระเบียบ ขยัน ซี่อสัตย์

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในด้านของบัญชีและกฏหมายภาษีอากร

19-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี มีประสบการณ์ 1-2 ปี
 • สามารพิมพ์ดีดไทย/อังกฤษ ได้คล่องและรวดเร็ว

19-Mar-17

 

Applied
 • ทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขายประจำเดือน
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 - 3 ปี

19-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Experience in Finance Analyst and Business Plannin
 • Very good in English and SAP system

19-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female
 • Diploma/Bachelor in Accounting
 • At least 5 years experiences in Accounting

16-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Diploma/Bachelor in Accounting
 • 0-3 years experiences in Accounting
 • Computer literacy; Microsoft office; SAP preferred

16-Mar-17

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีได้
 • มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน
 • มีความรับผิดชอบ

16-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Service minded with positive working attitude
 • Able to work on holiday
 • Bonus based on performance

16-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล