• Manufacturing background
 • Strong experience in GL, Good english
 • SAP,Express,ERP, Windspeed

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับจำหน่ายสินค้า-ค่าบริการ
 • อำนวยความสะดวกผุ้มาใช้บริการ
 • ชาย/หญิง อายุ18-35ปี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ36ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี พิจารณาเป็นพิเศษ
 • งานบัญชี Payroll

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง 22-35 ปี
 • บันทึกบัญชี สมุดรายวัน เอกสารจ่าย
 • ทำรายงานข้อมูลด้านภาษี

27-Apr-17

 

Applied
 • รับผิดชอบการขับรถส่งผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เพศชาย อายุ 30 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการขับรถผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ปี

27-Apr-17

 

Applied
 • บริหารงานคลังสินค้า และคลังวัตถุดิบ
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 5ปีขึ้นไป

27-Apr-17

 

Applied
 • Manage a full set of accounting activities
 • Prepare balance sheets, cash flow statements
 • 10+ years of experience in Accounting and Finance

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน

26-Apr-17

 

Applied

Assistant Accounting Manager (Nakhonpathom)

en world Thailand

ปริมณฑล-นครปฐม

 • prepare all accounting activities, taxation
 • Prepare monthly financial statement reports
 • Prepare and submit taxation

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Management Group

Charterway Machinery Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • marketing manager sale manager logistics manager
 • Accounting manager
 • finance manager

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Head of Accounting (Nakhon Pathom)

Food Star Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • อายุ 35-45 ปี
 • ประสบการณ์สายงานบัญชี(โรงงาน)ไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • สามารถทำงานในจังหวัดนครปฐมได้

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • ปวส.ขี้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้ Excel ข้้นสูงได้เป็นอย่างดี

25-Apr-17

 

Applied
 • แยกประเภทบัญชี , บัญชีทั่วไป
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

25-Apr-17

 

Applied

Accounting Manager

HERITAGE SNACKS & FOOD CO.,LTD.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • working experience as Accounting Manager
 • BS degree in Accounting or Finance
 • Ability to manipulate large amounts of data

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 30 ปี
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี-การเงิน
 • มีความละเอียด รอบคอบในด้านงานเอกสารและตัวเลข

24-Apr-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์การทำงานสมุห์บัญชีมาอย่างน้อย 3 ปี
 • ตรวจสอบการรายงานภาษีอากร

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง 22-35 ปี
 • บันทึกบัญชี สมุดรายวัน เอกสารจ่าย
 • ทำรายงานข้อมูลด้านภาษี

24-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจสอบ จัดทำการตั้งหนี้ ทำรายการจ่ายของบริษัทฯ
 • ปวช-ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำภาษีซื้อ ภาษีขาย เพื่อนำส่งสรรพากร

22-Apr-17

 

Applied
 • บันทึกตรวจสอบข้อมูลในระบบ ERP
 • รับผิดชอบด้านเจ้าหนี้ (AP)
 • บันทึกตรวจสอบบัญชีในระบบ ERP

21-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล