• transaction. AP, AR, other General ledger
 • AT calculation both from suppliers
 • monthly Input Tax reports with original tax invoic

23-Jun-17

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • accounting transaction
 • Reconcile petty cash fund for reimbursement
 • Review/ prepare monthly Input Tax reports

23-Jun-17

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • บันทึก ดูแล และจัดเตรียมเช็คสั่งจ่าย การรับเงิน
 • บันทึกรายการ จัดทำรายงานทางการเงิน
 • ออกใบเสร็จรับเงิน

21-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • รักงานบริการลูกค้า

21-Jun-17

 

Applied
 • Experience,10 years in Finance and Accounting
 • Bachelors or Masters in Account and CPA
 • Can Communicate in English

20-Jun-17

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปด้านบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายในไม่น้อยกว่า ๘ ปี
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล