• Accounting Supervisor, General Accounting
 • Financial Audit, Internal Audit, and Tax Audit.
 • Estimates / Budgets, Tax

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • at least 7 years experience
 • solid costing background
 • good command in English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 - 39 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานบัญชีBOI 3 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experienced in Accounting / Budgeting
 • To support the company's annual management plan
 • To complete financial report and analysis

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age 25-30 years old
 • degree in Managerial Accounting or related field
 • Experience in cost accounting 3-7 years

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Only SAP program user will bebshortlist candidate
 • Excellence in English
 • 5 years’ experience with Leadership Skills

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 3 Years experience in Accounting
 • Handling Monthly tax
 • Booking General JV and Fixed Assets

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 21-30 ปี
 • ปวช. - ปวส. ด้านการบัญชี
 • ทำบัญชีรายรับ-จ่าย ของบริษัทฯ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดเก็บใบเสร็จรับเงินของลูกค้า
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ
 • แยกใบกำกับภาษี และออกใบวางบิลส่งวางบิลลูกค้า

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female Thai nationality age above 22 years
 • Bachelor Degree in Accounting
 • At least 2 years experience in Accounting

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-29 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Record creditor and credit note and expenses
 • Record Tax and Other
 • Bachelor’s degree in Accounting

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Accounting, Finance
 • Over 2 years work experience in Controlling
 • Knowledge in product costing

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 7-8 years experience in Finance & Accounting field
 • Bachelor Degree in Accounting ,Cost Accounting
 • Female, Thai Nationality, Age 28-35

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • Good communication skills English
 • 5 year experience in accounting area

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Handle overall function of Accounting&Finance
 • Control and manage account and finance of company
 • Experience 5 years up

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Generating monthly reporting of cash
 • Degree in Accounting or any Financial
 • 7 years’ experience in financial accounting

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Business (Accounting)
 • 8 years of experience in management role
 • Ensure timely submission of financial statements

19-Jan-17

 

Applied
 • จัดทำใบสำคัญรับ - จ่าย
 • เตรียมเอกสารวางบิล - รับเช็ค
 • รวบรวมเอกสารเพื่อส่งสำนักงานบัญชี

19-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2-3 ปี
 • มีจิตใจรักงานบริการ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Costing and Accounting, Budgeting, CPA, Audit firm
 • Financial analysis, Tax & BOI, Internal Control
 • Experience Accounting in manufacturing, Audit Firm

19-Jan-17

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3
 • วางแผนการผลิตและควบคุมการผลิตได้

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 28 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 24-30 ปี
 • ปริญญาตรีบัญชี หรือสูงกว่า GPA 2.5ขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปี
 • เพศ : หญิง

19-Jan-17

 

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

19-Jan-17

 

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

19-Jan-17

 

Applied
 • Hospitality Background, Finance and Accounting
 • Good English
 • hotel finance

18-Jan-17

มากกว่า THB160k /เดือน

Applied
 • Degree in computer science, information technology
 • 3 – 5 years developer experience in C#
 • Understanding of capturing functional requirements

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Knowledge of Costing and Accounting, Budgeting
 • Good communication and interpersonal skills

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Finance Analyst
 • Experience in forecasting and budgeting
 • Experience in Operation Analyst

18-Jan-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ทางบัญชีการเงินอย่างน้อย 7 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ มีภาวะความเป็นผู้นำ

18-Jan-17

 

Applied
 • รวบรวมเอกสารทางบัยชี ทุกขา
 • บัญทึกบัยชีมุกเล่ม
 • ตรวจเงินเข้า-ออกแบงค์

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ มีวินัย มีความรับผิดชอบ
 • เก็บเงิน/ทอนเงิน

18-Jan-17

 

Applied
 • 5 years’ experience in accounting senior level
 • Proficiency in English with SAPskill is advantage
 • Holds CPD and Knowledge in POC

18-Jan-17

 

Applied
 • Thai nationality, female aged 28-32 years old
 • 7 years of experience in the finance & accounting
 • 5 years of costing experience in a manufacturing

18-Jan-17

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน
 • เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

18-Jan-17

THB10k - 25k /เดือน

Applied
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้โปรแกรม Express ได้

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในด้านบัญชีการเงินอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

18-Jan-17

 

Applied
 • Extensive understanding of accounting procedure
 • Minimum of 3 years in hospitality experience in u
 • Native Thai Speaker, good command of English

18-Jan-17

 

Applied
 • Native Thai Speaker, good command of English
 • Minimum of 5 years in hospitality experience
 • Ability to prepare and analyze data, figures

18-Jan-17

 

Applied
 • Degree or Master’s Degree in Accounting, Economic
 • years’ experience in a management role
 • Financial planning and analysis skills

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Prepare and record of Pay-In Voucher
 • Issue Tax Invoice & Receipt including collection
 • Coordinate and prepare Factoring Invoice document

18-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or any financial
 • 5 years’ experience in financial accounting
 • Being responsible for periodic financial statement

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้จัดการแผนกบัญชี
 • ประสบการณืไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลงานด้านการสั่งจ่ายเช็คให้ตรงตามกำหนด
 • ปวส.-ปริญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
 • เพศหญิง

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
 • ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • มีความระเอียด รอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล